پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۲۱

لحظه

زمان خواندن 3 دقیقه ***   لحظه مرتب   سازی   ذهن   ٢٩   می   ٢٠٢١ مدتی   است   که   ننوشتم .  ذهنم   نامرتب   است .  این   تلاشی   است   برای   مرتب   کردن   و   آرام   کردن   ذهن .  حس   ها   پیچیده   اند   و   غیر   قابل   کنترل .  ذهن   با   تلاش   زیاد   شاید   بتواند   حس   را   تغییر   بدهد .  اما   مدیتیشن   تاثیر   بیشتری   دارد .  اما   مقاومتی   دارم   برای   انجام   مدیتیشن .  انگار   ذهن مقاومت   می   کند .  میگوید   بیهوده   است .  وقت   تلف   کنی   است .  شاید   نوشتن   درگاهی   باشد   برای   رسیدن   به   مدیتیشن .  اینها   افکاری   است   که   درگیرشان   هستم .  بحث   کار   و   رابطه   با   یاشار .  رعایت   عدالت .  سابقه   نه   چندان   عادلانه .  قوی   کردن   خودم .  بالابردن اعتماد   به   نفس   کاری   ام   به   طوری   که   نیاز   به   کسی   نداشته   باشم .  خودم   روابط   کاری   ام   را   به   عهده   بگیرم .  باید   خودم   را   قبول   داشته   باشم .  برمیگردیم   به   اعتماد   به   نفس .  و   برمیگردیم   به   دوست   داشتن   خودم   با تمام   کاستی   ها   و   شناخت