پست‌ها

نمایش پست‌ها از سپتامبر, ۲۰۲۱

بتِ خدا

زمان خواندن 1 دقیقه ***   بتِ   خدا ای   طالبان   بت   های   سنگی   را   رها   کنید آنها   فقط   مجسمه   اند بت   بزرگتری   را   می‌پرستید بت   یعنی   هر   مفهومِ   سخت   شده بت   یعنی   نبودن   جریان   سیال   زندگی بت   یعنی   عقیده   ی   صُلب   شما بت   یعنی   بی   رحمی   تان بدترین   بت   آن   بتی   است   که   دیده   نمیشود آن   بتی   که   در   ذهنتان   پروراندید بت   یعنی   فراموشی   لحظات   سیال   زندگی بت   یعنی   آن   مفاهیمی   که   کورکورانه   می‌پرستید بودا   بت   نیست بودا   آگاهی   است آگاهی   لحظه   به   لحظه بت   نپرستید بت   پرست   واقعی   شمایید از   بت   پرستی   تان   دست   بکشید سیال   شوید نسیم   را   زن   را خودتان   را   حس   کنید گیرم   تمام   بتهای   سنگی   و   تمام   بدنهای   مخالفانتان   را   منفجر   کردید با   بت   عقیده‌تان   چه   می‌کنید آن   بتی   که   نامرئی   است آن   را   چطور   منفجر   میکنید؟ با   کدام   مهمات؟ همین   نوشته   اگر   سخت   شود   بت   می‌شود این   را   هم   خراب   کنید معنای   درونش   را   سیالیت   آگاهی   را   بگیرید بت   را   بشکنی

انتظار ظهور

زمان خواندن 1 دقیقه *** باید   منتظر   بمانی منتظر   ظهور   باشی اما   این   انتظاری   منفعل   نیست باید   فعالانه   منتظر   بمانی باید   هوشیارانه   منتظر   بمانی باید   جسمت   را   آماده   کنی باید   ذهنت   را   آماده   کنی باید   منتظر   بمانی   حتی   برای   نوشتنِ   این   سطور یا   دوباره   خواندن   آن باید   در   سکوتْ   منتظر   بمانی در   لابه   لای   امواج   موسیقی دربینِ   نفسهایت باید   منتظر   بمانی باید   حساس   باشی به   تغذیه   ات به   فکرت به   جسمت به   آنچه   میگویی   و   می‌نویسی به   تک   تک   حروف تک   تک   کلمات جملات   ضربان   ساعت صدای   آرامِ   موسیقی نوازش   اشکها اندیشه   ها خیالات افکار توهمات ضربان   سینه‌ات موج   بغضهایت طول   نفس   هایت ظرافتِ   بینهایت   در   سکوت   بینهایت   می   آید وقتی   پدر   و   مادرت   انتظار   آرامش   بودند وقتی   برنامه‌ی   جسمت   ریخته   شد وقتی   ضربان   قلب   مادرت   را   شنیدی انتظار   نور   داشتی وقتی   اولین   اکسیژن   ها   شروع   به   سوزاندن   جسمت   کردند اولین   فریاد‌ها   را   کشیدی وقتی   می   دوی وقتی   می‌نشین