فهرست کل جدید

Monthلینکغلبه بر حس قربانی
بیزینس امروز - نتیجهء ۴۴ سال زندگی
حساسیت به خدا
نعمتِ تنهایی
اعترافات گالیله
ترس و آز
خاشاک صحرای عشق
برکت
برنامه‌ریزیِ آینده و ... تعادلِ لحظه
معنیِ لحظه
بیزینسِ جهانی
خواسته‌ها
معنویت ِ بدیهی
فیلم یک ذهنِ زیبا
چارچوب های جامعه
روایت های ذهن برای زندگی
گناه چیست؟
عکس های قاجاری
رنج و پذیرش
حسِ طردشدگی
شُکرِ موفقیتِ کامل
راهِ آگاهی
درباب تنهایی
کمک
به مراقبه اعتقاد ندارم!
تذکرة الاولیاء مدرن
جدا شدن از هویت کار
جهانِ آخرت چیست؟
چارچوب های جامعه
حسِ طردشدگی
حل اختلافِ خانوادگی
خدای روی زمین
خواسته‌ها
درباب تنهایی
راهِ آگاهی
رنج و پذیرش
روایت های ذهن برای زندگی
شُکرِ موفقیتِ کامل
عدالت نامۀ - ۲
عکس های قاجاری
فیلم یک ذهنِ زیبا
کمک
گناه چیست؟
معنویت ِ بدیهی
2024-05آرمان عدالت
اضطراب پیشرفت و عدم تصمیم گیری
پذیرشِ کامل
چسبیدن به دنیا
خواستن و استغنا
خوشحال نیستم!
در جستجوی سلامتی - مراسم غذا
دنیاهای مجازی ما
رابطهء من با دنیا
زنانگیِ خدا
سرسپرده
شک به مسیر
شناخت انواع کارما
عجلۀ ذهن
عدالت نامه
عشق چیست؟
عشق لابلای کلمات
فرار از لحظه
فراوانی
فرمولِ حالِ بد
مدیریت انرژیها
مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت
معنیِ زندگی
مهمترین کار ۳
میراثِ من!
نوشتن از نانوشتنی ۱
نوشتن هایی برای روزمره
وصلهء ناجور
2024-04آخوند نباش!
برای او
برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!
تمرینِ آدم جدید
تمرینِ یوگای پراتیاهارا-کنترل ورودی ها
جاعنوانی
خودت را دریاب!
سرگرمی
سفسطه
سکس، غیبت، سیاست
شکستِ مراقبه و خواستن
صدای سخن عشق
مراقبۀ دائم
مهم ترین کار
نوشتن یا بودن
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
2024-03Poem “The beyond”
آینده با هوش مصنوعی
اصولِ دین
امامت
بازبینیِ تاریخ
برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق
بردنِ لاتاری
بیزینسِ امروز
تخلیهء ذهن
تعریفِ مراقبه
تمرین ِ بودن!
جدا شدن از ذهن
خلق کردن و ساختن دنیا
ذهنِ پَرسه‌زن
ذهنِ گرسنه
رای بدهم یا رای ندهم!
روز زنانگی
شکستِ روابط
شهرت، غذای نفْس
علافیِ امروز- ساختن دنیا
گفتگو با خدا
گناهِ آینده
مرگِ یوگی
مسئولیت اصلی
معجزۀ روشن بینی
نظم و دیسیپلین
2024-02از قربانی به مسئول
اعتراف به ترس
برای تارا-دوراهی
تخلیه‌ی ذهن - تصمیم - لحظه - توجه
تنهایی و آرامش جاده
تو رسیده‌ای!
توجه به خود، اتصال با خدا
جستجو در خود
چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟
حرف زیاده!
حسِ طرد شدگی
خودکشی!
داستانِ خلق
درباب ذهن و مراقبه
ذهنِ مسأله ساز
راز خدا، راز مرگ، راز لحظه!
زندگی در جنگل
ساختن آینده با ذهن
شُکرگذاری در لحظه!
عدالت - عدالتِ لحظه
کار در ویپاسانا
کارما برای خودم و برای تارا!
کونِ کار - ٧ - کارِ دائم
مراقبۀ غذا
معاد
معامله‌ی دنیا
مکالمات من و تارا
ندانستنِ آینده
2024-01انتخابِ شغل!
برنامه ریزی ذهنی - اقتصادی
تراپیِ امروز
حس تلخ تنهایی!
خود تراپیِ امروز
داستانهای ذهن
در مراقبه چه می‌کنم؟
دریافت عشق!
دوگانه‌‌ی بودن یا انجام دادن
رابطه چیست؟
شکایتی ندارم!
شُکرگزاری صبحگاهی
فکر و احساس نه، پس چی؟
کارِ پایین! کارِ بالا!
کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟
کونِ کار -۴- ترس
کونِ کار -۵ - ذهنِ مشوش
کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟
کونِ کار-۲-مقدارِ کار
کونِ کار! -۱
مناجات های شبانه
هم هویت شدگی با کار!
2023-12برای تارا-کمال گرایی
بقاء و معنویت
بهترین دوست!
تفکر منطقی امروز - ٢٣ دسامبر ٢٠٢٣
جریان افکار
جریان افکار و بقاء
چرخه‌ی ایده‌آل لباس‌ها
درست یا غلط - ٢ !
فهرست موضوعیِ فشرده
کار امروز - ١٧ دسامبر ٢٠٢٣ - توصیف عاشقانه‌ی عشق
کار امروز - ١٩ دسامبر ٢٠٢٣- پذیرش تغییر مداوم
کار امروز - ٢١ دسامبر ٢٠٢٣-کار در لحظه
کار امروز - ۴ دسامبر ٢٠٢٣
کار امروز - ۵ دسامبر ٢٠٢٣ -شک
کار امروز-١٨ دسامبر ٢٠٢٣ - توجه به آگاهی
مراقبه‌ی مشاهده
مصاحبه‌ی شغلی
نامه‌های یک اعدامی
هم هویت شدگی باذهن
هوش مصنوعی و یوگا
2023-11آرامشِ ذهن
انتخاب کار!
ایران، خانواده‌ام
برای تارا - ٧ نوامبر ٢٠٢٣
برای تارا و تمام کودکان- تحصیلات
تفسیر شاعرانه‌ی E=MC2
جوابِ تمام سوالات
حالِ خوب
خدا با ماست
دربرگیرندۀ بدیهی!
سفری به ذهن
کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا
نحوه‌ی برخورد با اطرافیان!
هرچه می‌خواهی، بِده
هنوز زنده‌ام!
وادیِ سرسپردگی
وسواسِ آینده
2023-10آزادی
انرژی ِجنسیِ حیات
برای تارا - مهر ١۴٠٢
پیمان زندگی مشترک
حرف های خالص!
خود و دیگری!
دیگران کیستند؟
رازهای تنهایی
سعدی و حافظ
شُکرِ شُکْر
شکرگزاری ساده‌ی امروز
فکر کردن
مثلث عشقی
مشاهده‌ی همه!
نقطه‌ی بی‌نهایت
یادِ انسانهای آگاه
2023-09ازدواج یا عشق؟
عشق
فقط باش
کار امروز -١٢ شهریور ١۴٠٢شمسی
نانِ مقدسِ عیسی
وصف یک یوگی
2023-08اکولوژی یا اکونومی
بچه دار بشویم یا نه؟
پول کجاست؟
تقدس ماده در معنویت!
خودت را ببین!
رفتن و ماندن آدم‌ها
عدالت و حس قربانی!
فیلم ببینیم یا نه!
مادر، عشق ، مرگ
مراقبه در ارگاسم!
مرکز جهان!
معنویت چیست؟
مهمترین کارِ دنیا!
نماز دائم!
وقفِ خودِ زندگی!
2023-07باز تعریفِ پدر و مادر
برای تارا و کودکان دیگر!
برای مسوولین تارا!
بیکاری پرواز! - ٢ - تولد دوباره و تناسخ
تعهد چیست؟
تولد ۴۴ - کف افیون
ثروت و فراوانی
حال خوب و بد و ذهن!
خدا کجاست؟
خداحافظ کانادا!
در دامن استاد!
درک عدم خشونت! درک عشق!
درهم نویسی روز!
سفر به آینده با احتیاط!
گنج درون!
مادر و پدر و معشوقه!
مسابقه‌ی ایگوها!
مسیر سرسپردگی در شیعه - محرم
نجات از ذهن!
هفت مهارت کلیدی!
یکماه زندگی در حرکت-خوابیدن در ماشین
2023-06١ روز تا آزادی- مالکیت
۵ روز تا آزادی! - دیوانگی
٩ روز تا آزادی
اعتماد
اعتماد و بخشش
برای تارا- جشن فارغ‌التحصیلی!
برنامه ریزیِ آینده! - ٢٨ جون ٢٠٢٣
بیست سال تحصیل!
پذیرش کامل لحظه با مولانا
تا اطلاع ثانوی معنویت تعطیل!
تاثیر بیرون روی درون!
جلسه‌ی کامیونیتی- ۵ تیر ١۴٠٢
خانه چیست؟
دوگانه‌ی نام زبان! Farsi یا Persian ؟
سفر در شهر خود-شب دوم
سفر کمپینگ - شب اول
سقفی بعد از ده روز- دریافت عشق
ضمیمه‌ی چک- پایان پروژه‌ی ۵ ساله
فرمول اکهارت
قمارِخوب!
مراقبه در سفر
معامله یا عشق؟
معرفی نکننده!
منشأ بردگی در زمین
نماز با خرچنگ!
هزینه‌ها به نسبت درآمد با حق پس‌انداز!
2023-05آزمایشگاه زندگی!
آیا تایید می‌کنی؟
اگر فلان بشود!
اندازه‌ی آگاهی!
این هم کار امروز!
بابات چیکارست؟
برای تارا- ١٧ اردیبهشت ١۴٠٢
برای تارا! - بی حوصلگی ذهن!
برایش عنوان نگذارم!
برنامه‌ی آینده!
بفروشم یا نفروشم؟
بنشینم و صبر پیش گیرم
بیداری معنوی و خواب!
پروژه‌ی والد مشترک!
پول؛شهرت؛ فراوانی!
تبلیغ فیل صورتی!
تبلیغات ممنوع!
تجربیاتی نانوشتنی
ترس! خشم! بازی زندگی!
چرا سلام نمی‌کنم؟
خدای زن یا مرد؟
خدمت تو چیست؟
داستان من و اکهارت
درس‌های حفظی و یادگرفتنی
دیوانه‌ی تیمارستانی
ذهنِ بلا تکلیف!
ساختن با نوشتن
سرسپردگی! Devotion
شامل شوندگی خدا! آیا تو در ویژنِ من هستی؟
شییر کردن یا نکردن!
عکس‌العمل یا پاسخ؟
غوغا
کار روز ١٧ می ٢٠٢٣ - نوشتن نانوشتنی - مدیتیشن اشیاء
کار؛ اقتصاد!
گیر کرده در گلو!
ماشین ذهن!
ماکزیمم سود! با حافظ!
من با عنوان مشکل دارم!
نانوشتنی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
نبوت!
یک نوشته‌ی کیفیت پایین
2023-04آدابِ خشم!
آینده وجود ندارد!
آیینه‌ی غماز
ازدواج؛ آری یا خیر؟
افکار و احساساتِ واقعی
الهامی برای حال یا آینده!
ایجاد کارما!
ایده‌ی بیزینس- تجربه‌ی اتصال به زمین
برای تارا - ١٣ فروردین ١۴٠٢
تعادل قدرت در رابطه!
تعلیمات دینی!
تناقضِ ذاتیِ ازدواج!
تنهایی و روابط
چرا فعالیت نمی‌کنی!
حضور و دیگر هیچ
حلال کن!
خرِ ما از کرّگی دُم نداشت!
خلاصه هایی برای شییر در اینترنت
خودارضایی!
داستان سازی ذهن! هوش مصنوعی
ربا؛ وام؛نزول؛ کارمای آینده! بی توجهی به لحظه!
قرارهای مجازی!
کدام فعالیت اقتصادی؟
کلمه بازی - شیرین
ماه کامل رمضان
مشاهده؛ راه عبور از بدن!
مناجات صبحگاهی
نپذیرفتن لحظه!
نرّه خرِ سیبیلو!
نیروی حیاتی جنسی؛ معلمان بشر؛مفهوم لحظه!
هایلایت اینستاگرام؛ سفر معنوی هندوستان
یک چالش!
2023-03Introduction by AI !
Persian new year or Spring
آه از دست این قلم!
اعتماد به نفس
الهه‌های زمین!
اولویتِ لحظه!
بازی با نگاه جهت دار اینترنت؛ اثر تکنولوژی در هنر
تبریک بهار ١۴٠٢
تسلیم و رضا
چند لحظه غفلت
خوابِ افکار و بیداری ِ معنوی
داستان تارا
شکرگزاری ١١ فروردین ١۴٠٢
عنوانِ نوشته
عیسی و حلاج
غرب یا شرق؟
قصد ازدواج داری؟
کارما، احساسات قدیمی، پیکره‌ی درد!
مکالمات من و تارا -٢
موهبت ادب پارسی
نجاتِ توجه!
نوشتن به مثابه‌ی کارما!
2023-02Isha Volunteer
آوم!
انتظار! زمان!
برای فرهاد میثمی
بلیط یکطرفه!
پاکسازی نوشته‌ها!
پیش جلسه با دو زن!
توهم سن!
حاتم بخشی!
خدای تنها(یان)
داستان پول؛ زمین و تورم! دروغ بزرگ اقتصاد مدرن!
داستان سفر درونی
دعوا بر سر زمین!
دفاعیات متهم!
دنیا و آخرت
ساختن خود
سفر دائمی از وابستگی ها
شِرک چیست؟
عبور از زمین بدون کارما!
عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!
قورباغه‌های آب پز شهری!
کمک دوطرفه است!
گزارش دادگاه نوشتن نانوشتنی!
مبارزه‌ی ایگوها! کمک به دیگری!
مرگ به روایت سادگورو
مکالمات من و تارا!
من دروغگو هستم!
نفر سوم در رابطه! مشاور!
ننوشتن!
نوشتن! نوشتن و نوشتن!
نویسنده‌ی بی اخلاق!
یک فرصت دوباره!
یوگا در لس آنجلس!
2023-01Almost the Heaven!!! ( iii )
Poop! How east and west deal with it!
آیا تو شیء هستی؟
اعتقاد به خدای ذهن!
اینا همه حَرفه!
برای تارا! - ٢٩ ژانویه ٢٠٢٣
برای خانواده! - بخشش
برنامه ات چیست؟
ترکیب هوا-معنویت و زمین-مادیات
تمرین ذهنی یکساعته
تولد همه مبارک!
ذهنِ مشکل ساز
رفتن به تراپی!
زالو هستی؟ 😂-😮
ساختن دنیا!
سفر یوگا-۴- دلتنگی ها
سفری برای تصمیم گیری
غریبه ای در شهر!
کامیونیتی، تغذیه، ورزش، آرامش و طبیعت
کدام یوگا؟
کُشتین مارو با این یوگا!
گُلی برای سعیده! 💐
مرزبندی و هویت سازیِ ذهن!
مهم‌ترین ارتباط!
2022-12Living in love! Living in community!
آرزوی خوب!
اتیکت تلفن زدن
اعدام صبحگاهی
بخشش، رهایی از گذشته!
به کجا میروی؟ سفر یوگا -١
پراکندن غم در خانواده!
پنج اصل تمرین درونی
تجربه، سفر ،صداقت
تخلیه‌ی حال بد
تفاوت معنویت و مذهب
تنها راه؛ راه درون!
جوابیه‌ای برای خوانندگان ناشناس
چگونه آیت‌الله؛ آدم کُش می‌شود!
روشهای ارتباطی
زندگی؛ بازی هویت
سفر به مریخ با کون شُسته
فرکانس ِ بودن؛ فرکانس زندگی
کتابخانه ای به نام پدر!
کُشتی گیری با ایگوی معنوی!
لینک های «یوگا در آمریکا»
مکالمات ذهن شماره ١ و ٢
می‌خواهم دنیا را تغییر دهم!
هنرِ نجنگیدن؛ هنرِ بودن!
واقعی چیست؟ پوچ کدام است؟
یوگا در آمریکا -٢- روز اول
یوگا در آمریکا -٣- پیوستن به سازمان
2022-11#اخبار سرزمین مادری
#اعدام_نکنید
آزادى از زندان
آزادی یعنی انتخاب توجه!
اول حال خودت را خوب کن!
اولین تجربه معنوی
ایگو و یوگا!
برای آزادی ...
برای تارا- آبان ١۴٠١
به دیگران خدمت کن و شاد باش!
پس جلسه با اکس محترم - ٩ نوامبر- مسؤول دیکتاتوری و بچه دزدی
پست شامل لینک بعضی نوشته ها
پیش جلسه با اکس محترم- ٨ نوامبر ٢٠٢٢ - تمرین یوگا
جمهوری اسلامی/طالبان/داعش کیست؟ چیست؟ کجاست؟
چرا مریض شدم؟
چه کنیم با مرگ؟
چهار ماه تنهایی؛ ازدواج کاغذی
خاله موندگار
خداوند رنگین کمان، خداوند سیل، خدای طوفان!
روزهای جهنمی نتیجه ی ایدئولوژی جهنمی
زندگی در لحظه
شعر بايد تازه باشد!
کنایه هایی برای شاشیدن!
گریه در خواب
لجن پراکنی با لینک!
مرور زندگی و فهم مرگ
مسابقه‌ی بی نیازی!
مکالمات دو من ! در مورد خانواده و جهان!
من به تو مى رسم!
مناجات
هویت! بدن! ذهن! خدا!
هیچ مگو
واحد پول
یک کلمه
2022-10اوج بی اخلاقیِ پلیس اخلاق
بازگشت به خویشتن!
بی شرف یا با شرف؟ ریشه های مذهب
پراکنده گویی و حضور حافظ
پول یا عرفان؟
پیش جلسه باهمسر محترم!- ترس و ایگو
تصمیم گیریِ مکتوب
چرا برای تغییر دنیا؛ خودم را تغییر می‌دهم؟
خدایی که شما باشی!
درد زایمان و تماس همزمان
دعا در جمع دوستان
راه طبیعت، راه زندگی
ساماندهی ذهن ٢٢ اکتبر ٢٢
عدالت و پذیرش
مسؤول تمام بی مسؤولیتی ها
نوشتن برای تنهایی
هر ایرانی یک بسیجی! از دوگانگی به توحید!
هویت ملی شیعه، زمین جدید اکهارت و حضورحافظ
وقایع ایران در پاییز ١۴٠١
2022-09ادب از که آموختی؟
انتظار!
بدن، هویت؛ شکم!
پذیرندگی؛ اوج زنانگی
پول و سکس
تنهایی و نیمه‌ی گمشده
توهم لحظه‌ی بعدی!
جنایت خانواده!
جنگ هفتاد و دو ملت
چرخه‌ی خشونت
چگونه آنچه واقعا می‌خواهیم را خلق کنیم؟
خشم نامه
درد دل با قلم! و اکهارت
زنانگی؛ مردانگی
شکرگزاری های ٣ مهر ١۴٠١
عبور از غم جمعی
کمپین دعا و طلب خیر و آرامش برای دیکتاتور و پیروانش!
لحظه‌ی جهان‌شمول
مراقبه‌ی آنلاین!
من قربانی نیستم! ما قربانی نیستیم!
هویت شیعه و حل ایگوی قربانی
وابستگی های خانوادگی
2022-08آی جامعه
امنیت عاطفی
اهل هیچستانم
بازی توجه
بخشیدن چیست
برای تارا! اواخر مرداد ١۴٠١
برای همسفر قدیمی
پرخوری و رفتن سایه
تجربه‌ی خانواده و تنهایی
ترس از آینده
تسویه حساب‌های شخصی -۵- نوشتن درست یا غلط
تعریف زندگی چیست
تمرین مرگ
تنهایی- روز اول
چرا نجات خاک!
خانواده چیست؟
خدا-...-تنهایی
خود-آ-آدم
دخترِ تقریباً عریان!
دوست قدیمی و جدید
زندگی در تجرد!
ساختار داوطلبانه یا هیئتی
عدالت شیعه
عشق های کوچک و عظیم
فراخوان انرژی زنانه
فرار نکن!
قلم در ویپاسانا
کفایت لحظه
مالکیت!
نشست والدین تارا
نِشستنِ بودا
نیمه‌ی گم شده
هویتِ اِکس دار
هویت خانواده و گلی از سعدی
ویپاسانا - مرداد ١۴٠١
2022-07Persian calendar Perfectly matches with Solar system
انواع ازدواج
ایران دموکراتیک
بازگشت به شش تا بیست سالگی
ببخش و برو
برای تارا - تیر ١۴٠١
برای تارا - مرداد ١۴٠١
پادکست رواق و اگزیستانسیالیسم
تبریک تولد! -تیر ١۴٠١
ترس قدیمی
تسویه حساب‌های شخصی-١- حسابهای خانوادگی
تسویه حساب‌های شخصی-٢-بدهی بیست ساله
تسویه حساب‌های شخصی-٣- دیدن تاریکی در دیگران
تسویه حساب‌های شخصی-۴- دوستان عادل
تِک باز
تلاش و تکاپو
تنهایی و احساس تنهایی
توجه تنها دارایی تو
چگونه شاد باشم؟
چهره‌ی پوزخند
حجاب اجباری
خانه
خانواده‌ی معنوی
دیدار در سرزمین تنهایان!
دیدن کلمات
روزهای مختلف! - وقتی زمان به ضرر توست
زندگی شیشه‌ای
سکس و شوهر
شغل رویایی-١
شغل رویایی-٢
شکستن بتِ تأهل یا تجرد
شناسنامه‌ی باطل
عبور از زن
عطشِ غذا، ارگاسم و اشیاء
کار و ایگو -٢
کارکردن در حین نشستن با چشمان بسته
کمپین حمایت از تمام حیوانات
گنج رنج - ٢
گیاهخواری؟ گوشت‌خواری؟ یا چیز دیگر؟
لینکهای ویپاسانا
مرگ میانه‌روی - داعش و طالبان خودمانیم
معجزه‌ی صبح
منِ دوست داشتنی
من کیستم؟ - ٢
منفی و غیر موفق
نامه‌ای به رسول کوچک! - دودول
نوشتن به جای مراقبه!
هوم لِس بوگندوی بدرد‌نخور
یک سال بعد از ویپاسانا
2022-06Persian or Farsi (Dari, Tajiki)
آرامش درون
آه ای کمردرد
ایران
ایگو و کار-١
برده‌ی جنسی
بگوییم Persian نه Farsi
پدر خوب، پدر بد
تجرد و تاهل، نیازها
ترجمه های سادگورو Sadhguru Translations
جوینده‌ی معنوی کیست؟
چگونه غُد نباشیم!- حل بحران هویت
چه‌کار کنم؟
حال من خوب است، اما تو باور نکن
خدانگهدار عشق من! ای کمردرد
در جستجوی شادی
درون یا بیرون
دوگانه‌ی بودن و انجام دادن
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -١٠
راز لحظه
زن زنانگی زیبایی
سفر هندوستان -١١- غذا خوردن، معنوی ترین تجربه
سفر هندوستان -١٢- شهریوگایی ایشا
سفر هندوستان -١٣ - خداحافظی با ایشا
سفر هندوستان -١۴- بیکاریِ پرواز
سفرنامه هندوستان - تمام لینک ها
سیزدهمین سال امضای کاغذ من و عشقم
شعار بیشعوری
شماره های محدود در وادی نامحدود
شهر ایده‌ی خوبی نبود
فرزند ناقص الخلقه-جوشن کبیر
فضای مجازی
کمردرد
کمک، توجه، مرکز جهان
گجتِ اصلی
مراقبه با کلمات-دستاورد سفر
معرفی گروه احیای زبان فارسی
نماز در زمین غصبی کانادا
نوشته‌های مرتبط با مرگ
نویسنده؛ شاعر؛ هیچکدام
2022-05آگاهی در سفر
ایستگاه رادیویی عشق
برای ایران
برای تارای عزیزم - ٢۴ می ٢٠٢٢
برای لِنا
پراکنده گویی های سفر
ترس های اجتماعی
توهم و واقعیت آینده، چرا هند؟
جواب نهاییِ ذهن
چقدر خودت هستی؟ جزیره بهشتی درون!
حاجت های درون
حریم خصوصی
حقیقتِ مرگ
خلأ زنانگی
درست یا غلط!
دست‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -١
دست‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -٢
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان - ٩ - هفت روز ریاضت
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -٣
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -۴
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -۵
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -۶ -سفر به شک!
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -٧ - وابستگی
ذهن‌نوشته ‌ی سفر هندوستان -٨
زندگی ِ خوب
سفر بیزینسی با مناعت طبع مالی
سلام فرمانده؛ من فدایی ام اگر بشود!
سینمای دائمی ذهن
فرار به مدیتیشن
گنجِ رنج
متون مقدس
محکوم به زندگی
مراقبه چیست
من خودخواه هستم!
موسیقی سلام فرمانده! - دلدادگی
هدف غایی زندگی‌
2022-04١٨ روز تا سفر هند
اضطراب کاری- ۴ آوریل ٢٠٢٢
اندازه‌ی کوزه؟
اندازه‌ی مراقبه
بازنگری چندباره ‌ی نوشتن
باورِ سفرِ تنهایی
برای تارا- مسئولیت شادی
برای که می‌نویسم
بهترین کار=کاری نکردن
پایان قضاوت
پیغام ها-متّا-عشق
تجربه‌ی عمیقتر = تاثیر بیشتر
تحریم جنسی
تنهایی ذاتی
چاره‌ی عجله
چرا شاد نیستم
چطور زندگی کنیم؟
چهار قسمت ذهن
خوب یا بد
دوستی و مسوولیت
ریشوی فلسفی
سالهای بعد شاهرخ
سفر به درون یا بیرون
شروع صبح-شروع زندگی-بدن
شیطان پرست مُشرک!
عشق ها
فرود آرام
فروش تجربه
کنفرانس تد سادگورو سال ٢٠٠٩
کوزه‌ی قانع چشم
ماجراهای ریش - فروردین ١۴٠١
مراقبه ۴ آوریل ٢٠٢٢
مرجع تقلید
مرزعشق کجاست
مشق عشق
معرفی خود
مناجات
نهایت ذهن
وضوی قلم
2022-03Persian calendar
آرزوهای سال ١۴٠١
ابن الوقت یا امام زمان
از زمین چه می‌خواهم
اشتراکات رهبران دینی و خدای سرمایه‌داری
اضطراب دائمی کار
اضطراب کاری ( شماره دو)
اعتماد به قلم
اگر لذت نمی‌بری نخوان
امان از شک
انرژی زنانه و مردانه- استمناء
انواع صبح
با عجله به سوی قبرستان
باز جنگ
بازیهای زن ها و مردها
پارادوکس بزرگ معنویت
پایان ذهن
پدرِ بزرگ
ترس را دوست دارم
تسلیت روز زن
جایی بین خواستن و نخواستن
چرا به دیگران نیاز داریم؟
چرا ریش؟ طبیعت، هویت و زیبایی
چرخه‌های نابودی زندگی
چهارشنبه‌سوری Celebration of Wednesday
چیزی برای نوشتن باقی نمانده!
حبوط
حرفهای فشرده
حفره‌های دورنی و مبادلات اقتصادی
در باب مراقبه
ذهن شلوغ و مدیتیشن وقتی که او هست
ریش صوفی
زندگی آنلاین اجتماعی
سنگ قبر
شب و موسیقی
شب و موسیقی و او
شعر شاملو، سایه، صدای بچه‌ها در پارک
صدای مانایِ نی
غذا، سکس، مالکیت
فعلا تیتر ندارد- شاید رودخانه ‌ی فکر
گرفتن و دادن
مادی ، مذهبی یا معنوی
مبادلات اقتصادی ٣
مبدأ مختصات زندگی
محافظت از توهم
مسوولیت یعنی چه
معرفی برنامه‌ی روزانه
معنای زندگی
من حق هستم
منبع اصلی
نامه‌ی سرگشاده
نجات خاک
هزاروچهارصدویک
هویت نویسنده
یوگا و مدیتیشن
2022-02آبستن
پدر
تولدی مهم در زندگی من
چراغ راه
حسرت لذت اشک
زنگ خطری بر نوشتن
سجده بر غیرخدا
شادی کجاست
شک روز و یقین شب
صفحه شیشه‌ای و یوگا
عنِ سگِ متمدن
مبادله هایی از جنس انرژی
مبادله‌ی انرژی و پول
مراقبه با کلمه‌ها
من کیستم؟
ناچیزِ همه چیز
هرچه بادا باد
همه رهروییم
یگانگی یوگا
2022-01اعتیاد به آغوش
برای تارا - ٢ زندگی و مرگ آگاهانه
چرخه‌های‌ زندگی
چه باید کرد؟
روز آخرسفر
عنوان ندارد!
فرار به نوشتن
گورو کیست؟
لذت خواب، لذت مردن
مهم چیست؟
2021-12برای تارا -١
بی نام بی دل بی نشان
سفر کوه زندگی اشک موسیقی
قلم شیشه‌ای
2021-11آغوش خورشید
آه ای خدای ساکت
سفر از زمین به زمین
سفر زندگی و مرگ
سفرایران
سقف‌فلک
قلم دل
معجزه‌ی سکوت
نشستن در تاریکی
2021-10آگاهی ِ نفَس‌ها
دست بودا
دنیا و آخرت
کتابی که باید دور بیاندازید
ویپاسانای دوم
2021-09انتظار ظهور
بتِ خدا
2021-08The story of Rasool, Russell, Russ, Ross ... !!! 
Twelve Days after Vipassana(ویپاسانا)
پانزده روز بعد از ویپاسانا یا آگاهی
توهین به مقدسات یا احترام به انسانها؟
جایی برای رفتن
جنبش زنان
جنگجویان طالبان و داعش ما
چرا از مدیتیشن فراری‌ام؟
ختنه
دیگران! بهشت یا جهنم؟
موسیقی حرام است یا مباح
هفت روز پس از ویپاسانا یا آگاهی
یک قدم پایین قله
2021-07٨ روز تا ویپاسانا یا آگاهی
٩ روز تا ویپاسانا یا آگاهی
پنج روز تا ویپاسانا یا آگاهی
پول
تولد-مرگ
خلق ما
شش روز تا ویپاسانا یا آگاهی
شيشه هاى الكترونيكى
فیزیک، زمان، زندگی
هفت روز تا ویپاسانا یا آگاهی
2021-06اضطراب مرگ
2021-05لحظه
2021-04آزادى در اتوبوس
آي آدماي لاغر!
ارتباط نوشتاری یا گفتاری
ارتباط يعنى
از سودای نان تا سودای عشق
اشتباه نوشته های ذهنی-احساسی
اقیانوس حس ها
اگر پيامبرى زاده شود
اول سياسي ها رو بيرون كرديد
ایده ی کلاب هاوس
باید ها و چارچوب ها
بت
بت ها روزى خواهد شكست
بزرگترین فکت زندگی
بسته بندی لحظه ها
بهار ۱۳۹۴
بهار ١٣٩٦
پول و آینده
ترس از نماندن نماندنی ها
ترکیب ما
تعريف دوست چيست؟
تو کی هستی؟
تو همان آگاهی هستی
توجه زیادی به مدیریت زمان
توصیه به آتئیست ها
جادوی نوشتن
جرعه هاى تلخ فلسفه
جهان من
چسبندگی ذهن
چه كار مى كنى
چه کار کنیم؟
حرف یا سکوت
حق الناس
خبرخوب
خدا باماست ...
خدای پارتی
خواستن چیست؟
خودت را معرفی کن
خودکشی ذهن
داستان اسپيكرفون و اخلاق
داستان پول
در سفر درسهایی است برای آموختن
دنياى روابط
دنياى مجازى
دنیاهای آنلاین
دين بهترين مخدر است
ذهن درمان ذهن نیست
رابطه ى يك طرفه
رسیدن به اهداف از طریق روابط
روزه ى ذهن
زبان کنایه وار ذهن
زندگیِ ‌راحت
زندگی یک نمایشنامه است
ساده ولی عمیق
سکس، مرگ و ترس
سکوت نشانه ی چیست؟
سنگ قبر
شاهرخ
شکستن بت هایم
صلح با جنگ!
طرفداری از قوی یا همدردی با ضعیف
عصاره ی همه ی افسردگیها
فارسی یا Persian ؟
قرنِ مرگِ همه ی ما
کنترل توجه یا رهاگذاشتن آن
گپ هاى خودمانى ١و٢
گپ هاى خودمانى بين جسم و روح
گفتگوی برابر برای صلح جهانی
گل و عشق
لبخند زن
لطفن تکون بخورید !
مادر
مثل یک آتیش
مدیریت توجه
مراقبه ی شخصی
مفهوم خدا
منطق پول
میزان زندگی
ناظر همیشگی
نامه هاى كاغذى قديم
نگاه کردن به دفترچه تلفن
نماز طبیعت
نوشتن روزانه
نویسندگی
ورزش
یکی از پایه های مهم اخلاق
2020-10لینک شعرهای خیام
2009-11آنچه بر سر ما آمده
شناخت دوگانگی ها و چندگانگی های شخصیتی
2009-07جلسه مکالمات درونی
شناخت جایی که در آن به دنیا آمدم و خودم
2009-06اشتراک گذاری اطلاعات اقتصادی
ذهن یا حس
2009-05Evolution
2009-04انرژی حیات، انرژی توجه
قدرت پول
2009-03توصیه به خودم و شما
2009-02داستان بودن
دنیای مجازی
2009-01چه چیزی باید یاد بگیریم
روش انجام موسیقی ورزش مدیتیشن (میوزیکیشن Musication )
2008-12برای جایی که به دنیا اومدم
فلسفه آزادی
2008-11حس ها موتورزندگی
حل مساله مرگ
عشق به دانستن
هرکس ذهنش را پاک کند خوشبخت می شود
2008-10Integrity
دانستن حقوق
نگاه به گونه های زنده در طول زمان
2008-09چه باید کرد؟
خواسته ها
فرمول های طبیعت
2008-08دنیای تصادفی
2008-06انرژی روحی
تکامل پوچ نیست
2008-05دیکتاتوری - دانستن - سکوت
2008-04دارایی های ما
دو جهان
رحمان و رحیم
عشق مهمه
کشف هدف زندگی
نماز جدید
هزار صفت ما و خدا
هفت عادت
2008-03دشت خشک تشنه
مستی
ورزش
2008-02افکار پراکنده من
2008-01ارتباط دوطرفه
افکار روزانه
جهان من
2007-11احساس
2007-09چرخه های زندگی
2007-06بازی مافیا
بالاخره بازگشت
2007-05باهم بریم جنگ تنهایی
به چی فکر می کنی؟
تقلید
چرا باید بود
چشم نگاه صداقت
دلخوشی
دنیای ذهن
راضی یا ناراضی
شعر=کلمه + احساس
مواد تشکیل دهنده احساس
وسواس
2007-04آداب ایمیل
آرزوهای زیبا
آزادی و صلح
بازی زندگی
صدای امریکا
2007-03networkbase سیستم عامل
آرزو
زمزمه ها
2007-02ایرانی ها کاری بکنید
برنامه های ذهنی من
سخنی با کامپیوترهای عزیز
نقطه تعادل
یه چیزی واسه افتخار کردن
2007-01NATURE
2006-12
Different Gods
انسان و مولکول
ذهن
زن و مرد
شناخت من از خودم
عشق و خاطره
عشقLove
فیلم نامه
کشتن
نوشتن
واقعیت و خیال
2006-11