نوشتن به جای مراقبه!

 نوشتن به جای مراقبه!

***

وقتی می‌دانی که نباید ورودی اضافی به ذهن وارد کنی. وقتی می‌دانی مراقبه بهترین کاری است که برای خودت و دیگران می‌توانی انجام بدهی. 

‌وقتی می‌دانی باید وارد هیچ برنامه‌ای که ورودی جدید به ذهن وارد می‌کند نشوی. 

وقتی می‌دانی موبایل را باید کنار بگذاری. 

وقتی می‌دانی ویپاسانا فقط ورودی هایت را کم می‌کند و معجزه از همانجا اتفاق می‌افتد. 

وقتی می‌دانی تو در درون خودت همه چیز داری. 

درون خودت زنانگی را که دنبالش هستی را داری. 

درون خودت جواب سوالهایت هست. 

درون خودت بهترین مشاور نشسته است. 

درون خودت بهترین یار و همکار نشسته است. 

درون خودت بهترین پزشک هست. 

بهترین دوست هست. 

بهترین هم صحبت هست. 

بهترین مشاور تو خودت هستی. 

همان درونت که تمام جوابها را دارد. 

دقیقاً تو را راهنمایی می‌کند. 

بهترین انتخاب ها را برایت دارد. 


باز ذهن تو را بازی می‌دهد!

باز ذهن می‌گوید تو چیزی کم داری!

می‌گوید تو به همه نیاز داری! 

نیازهای فیزیولوژیکی و جسمی و روحی ات را به رخ ات می‌کشد. 

تو را به این طرف و آن طرف می‌کشد. 

تو را به جواب دادن به این و آن وامی‌دارد. 

تو را به نوشتن وامی‌دارد. 


در حالیکه بهترین کار همان کاری نکردن است. 

چیزی که ٩٩ درصد آدمها بلد نیستند. 

آرام کردن ذهن. 

کاری نکردن. 

چیزی ندیدن. 

چیزی نشنیدن. 

چیزی ننوشتن! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد