گنج رنج - ٢

 گنج رنج - ٢


هر وقت لذت نمی‌بری، هر وقت صدردصد شاد نیستی

این نشانه‌ی خوبی است

تو وظیفه داری لذت ببریدر همه حال

هر وقت چیزی را در آینده می‌خواهی!

بدان مسیر را اشتباه می‌روی!

هر وقت نیاز به چیزی از بیرون داری!

بدان داری اشتباه می‌روی

هر وقت از نظر ذهنی و بدنی در بهترین حالت خودت نیستی!

بدان لحظه را از دست داده‌ای

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا