گنج رنج - ٢

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 گنج رنج - ٢


هر وقت لذت نمی‌بری، هر وقت صدردصد شاد نیستی

این نشانه‌ی خوبی است

تو وظیفه داری لذت ببریدر همه حال

هر وقت چیزی را در آینده می‌خواهی!

بدان مسیر را اشتباه می‌روی!

هر وقت نیاز به چیزی از بیرون داری!

بدان داری اشتباه می‌روی

هر وقت از نظر ذهنی و بدنی در بهترین حالت خودت نیستی!

بدان لحظه را از دست داده‌ای

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا