شناسنامه‌ی باطل

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 شناسنامه‌ی باطل!

***

لحظاتی پیش مُچ خودم را گرفتم! این صفحه و این نوشته‌ها شده شناسنامه ام! 

وقتی با کسی آشنا می‌شوم لینک این نوشته‌ها را برایش می‌فرستم! نوعی معرفی خودم!

و‌می‌گویم 

«اگر می‌خواهید با فضای فکری من آشنا بشوید به این لینک بروید!»

نکته را گرفتی؟

من زندانی گذشته‌ی خودم شدم!

خودم می‌خندم به این عبارت! 

فضای فکری من! 

دیدی چه شد؟

من در افکار تنیده شده‌ی خودم گرفتار شدم!

مثل کرمی که دور خودش شروع کرد به بافتن!

امیدوارم این یکی روزنه‌ای ببافد!

به آزادی!

روزنه‌ای به نانوشتن!

روزنه‌ای به آن نانوشتنی!

این نانوشتنی! 
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا