به چی فکر می کنی؟یادمه از بچگی یه روز دیدم که دو نفرتو ذهنم هستن
این دو نفر تو یه اتاق خالی بودن
مدام با هم حرف می زدن و هر کسی هم حرف خودشو می زد
کم کم از همون بچگی پی بردم که نمیشه فکر نکرد
از خودم می پرسیدم که میشه یه لحظه فکر نکرد؟
این طور بود که این سوال از بچگی توی من بوجود اومد
و هنوز دارم بهش فکر می کنم

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا