چرا باید بود


اگه عشقی نباشه
چرا باید زندگی کرد
چرا باید از خواب بیدار شد
چرا نفس کشید

اگه عشقی نباشه
چرا باید خورد
چرا باید راه رفت
چرا باید زندگی کرد

اگه عشقی نباشه
چرا باید بود

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده