خلق کردن و ساختن دنیا

 خلق کردن و ساختن دنیا

***

در طول روز به طور مداوم ذهن را مشاهده می‌کنم. ذهن هم به احساسات و بدن متصل است. این دو را هم مشاهده می‌کنم. نوعی کیفیت در هر لحظه هست. این کیفیت را هم مشاهده می‌کنم. 

بهترین کار همین است. مشاهده کردن ذهن و داستان هایش. مشاهدۀ بدن و حس هایش. 

کم کم این فکر ها را تصفیه می‌کنم. فکرها را پاکسازی می‌کنم و شاید مقداری را اینجا بگذارم. 

هم زمان اکهارت هم گوش می‌دهم. همیشه عالی است. اکهارت و سادگورو معمولاً همیشه عالی اند. آوردن اسم معلم هایم کمترین کاری است که می‌توانم برای تشکر بکنم. 

گاهی این فکرها تکراری می‌شوند. 

گاهی این داستانهای ذهن آن قدر تکرار می‌شوند که باورشان می‌کنیم. 

هر ذهنی و هر گروهی و هر کشوری تعدادی از این داستان ها را باور می‌کند و با آنها زندگی می‌کند. 

زمانی متوجه می‌شوی که ذهن در حال داستان ساختن است که در حالت سکوت باشی. در حالت بدون داستان. 

گاهی ذهن به آینده می‌رود. کارهای آینده، احتمالات آینده و یا تخیل آینده. 

گاهی ذهن به آدم‌ها فکر می‌کند. به روابط و به حرف‌ها. اتفاقات گذشته. 


برای خلق کردن و ساختن دنیا باید ابتدا بتوانی داستان های قبلی را کنار بگذاری. آنگاه می‌توانی داستان را دوباره بنویسی. داستان خودت را بنویسی. 

ابتدا باید در حالت سکوت باشی. وقتی در سکوت کاملاً بمانی داستانهای تو هم محو می‌شود. آنگاه داستان خلقت از درون تو جاری می‌شود. 


اگر در عجله باشی یا در داستانی غرق شده باشی سخت بتوانی داستان خودت را بنویسی. 

اگر نگران آینده باشی یا بارهای گذشته را بر دوش بکشی سخت بتوانی داستان خودت را بنویسی. 


قدم اول تغییر دنیا مشاهده‌ی خود است. مشاهده‌ی دقیق و کامل خودت و ذهنت. افکارت و احساساتت. 

و این کار در سکوت انجام می‌شود. 

و در مراقبه. 


***

Translation by Gemini


Creating and Building the World

Introduction

The text you provided is a reflection on the nature of the mind and its role in creating our reality. The author describes how through observing the mind, we can become aware of the stories it tells us about ourselves and the world. These stories, which are often repeated and reinforced by others, can shape our beliefs and actions.

Key Points

  • The author begins by stating that they spend their days observing their mind, as well as their emotions and body. They note that there is a certain quality to each moment, and they observe this quality as well.
  • They believe that the best thing to do is to observe the mind and its stories, as well as the body and its sensations.
  • Gradually, they filter these thoughts, purifying them and perhaps sharing some of them here.
  • At the same time, they are listening to Eckhart Tolle, who they find to be always excellent. They mention that Eckhart and Sadhguru are usually always excellent, and that mentioning their teachers is the least they can do to show their gratitude.
  • The author then discusses how these thoughts can become repetitive.
  • Sometimes, the stories of the mind are repeated so often that we begin to believe them.
  • Each mind, each group, and each country believes and lives with a number of these stories.
  • We become aware that the mind is creating stories when we are in a state of silence, a state without stories.
  • Sometimes the mind goes to the future, thinking about future tasks, possibilities, or imagining the future.
  • Sometimes the mind thinks about people, relationships, conversations, and past events.

Creating and Building the World

In order to create and build the world, we must first be able to put aside the old stories. Then we can rewrite the story, write our own story.

First, we must be in a state of silence. When we remain completely silent, our stories also fade away. Then the story of creation flows from within us.

If we are in a hurry or immersed in a story, it is difficult to write our own story.

If we are worried about the future or carrying the burdens of the past, it is difficult to write our own story.

The First Step

The first step in changing the world is to observe ourselves. To observe ourselves and our minds with precision and completeness. Our thoughts and feelings.

And this is done in silence.

And in meditation.

Conclusion

I hope that this translation is helpful. I believe that the author's message is a valuable one. By observing our minds and becoming aware of the stories they tell us, we can begin to liberate ourselves from their grip and create a more authentic and fulfilling reality for ourselves.


 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟