معجزۀ روشن بینی

 مراقبۀ امروز-معجزۀ روشن بینی

***

گاهی وقتها تنها راه مراقبه برایم نوشتن است. می‌خواستم به صورت ویدیو بگویم ولی ذهنم آنقدر آرام نیست که در طول ویدیو منحرف نشود! شاید بعداً همین را تبدیل به ویدیو کردم. 

اگر توجه را در نظر بگیریم دو جهت کلی دارد. 

١- توجه به بیرون

٢- توجه به درون


حواس پنجگانۀ ما معطوف بیرون است. و طراحی شده برای انجام پروسۀ بقاء. از بدو تولد کار این حواس شروع می‌شود و تا تقریباً آخر عمر ادامه دارد. 

اکثر آدم‌ها توجه‌شان عموماً به بیرون است. اشکالی هم ندارد. 

ما با توجه کردن به بیرون، دنیای بیرون را برای بقاء تغییر می‌دهیم. با توجه به بیرون فیزیک و شیمی را کشف می‌کنیم و با آن هواپیما و بمب اتم می‌سازیم. 


بعضی از آدمها اما، در جایی از زندگی در یک چرخش عجیب و معجزه گون، توجه‌شان به درون باز میگردد. 

این البته برای همه کم و بیش هست ولی بعضی‌ها می‌توانند به طور کامل به درون بنگرند. 

این توجه به درون از توجه به بدن شروع می‌شود. از دیدن بدن. دیدن بدن از بیرون و از درون. 

دیدن نفَس ها. 

ورزش کردن و فعالیت مناسب و تغذیۀ سالم نتیجۀ توجه کافی به بدن است. 


مرحلۀ بعدی، توجه به ذهن است. 

یعنی باز در یک حرکت معجزه وار، آگاهی معطوف به خود ذهن می‌شود. 

یعنی آگاهی ای که تا قبل از آن زیرمجموعۀ ذهن تصور می‌شد بزرگ می‌شود و از ذهن فراتر می‌رود و شروع می‌کند به دیدن خودِ ذهن! 

به این پروسه یا جهش، روشن بینی گفته می‌شود! 

وقتی بتوانی ذهن را خوب ببینی اتفاقات عجیبی می‌افتد! 

تو ناگهان از ذهن جدا می‌شوی! 

این همان هدفِ یوگاست! 

چون ذهن برای بقاء بود و تو را جدا می‌کرد، حال به محض جدا شدن از ذهن، تو با آگاهیِ جهان یگانه می‌شوی. 

این یوگا، یا همان تجربه‌ی یگانگی است. 


وقتی بتوانی توجه خودت را به درون بیاوری، از درون، همه چیز عوض می‌شود. 

تو دیگر آن آدم قبلی نیستی. 

واقعیتِ تو عوض می‌شود. 

بیرون، تا قبل از این اتفاق برای تو واقعیت بود و درون، توهم و خیال! 

ناگهان، بیرون برایت توهم می‌شود و درون واقعیت! 

میزان وابستگی تو به شرایط بیرونی کم می‌شود. 

جهان درون ابتدا ترسناک است ولی بعد، آنقدر جذاب می‌شود که مدام دوست داری به آن بازگردی. 


کل جهان بیرون، برای تو بازی می‌شود. 

تو دیگر دنیای بیرون را جدی نمی‌گیری. از دست دادن ها برایت بی معنی می‌شوند. حتی از دست دادن بدن! 

چون همین بدن هم دیگر برایت بیرون حساب می‌شود. بدنِ تو از درون به چیزی متصل است. به دنیای درون متصل است. بدن تو از وقتی یک سلول بودی به مبدأ حیات متصل بود و این اتصال همیشه هست! 


***Translated by Gemini


Today's Meditation: The Miracle of Insight

Introduction

The text you provided is a reflection on the practice of meditation and the importance of directing our attention inwards. The author describes how this process of inner توجه leads to a shift in our perception of reality and a greater sense of connection with the divine.

Key Points

 • The author begins by stating that sometimes the only way they can meditate is by writing. They wanted to make a video, but their mind was too restless to stay focused.
 • The author then discusses the two directions of attention: outward and inward.
 • Our five senses are directed outward, designed for the process of survival. From birth, these senses are constantly working, helping us to navigate the world and stay safe.
 • Most people's attention is primarily focused on the external world. This is not necessarily a bad thing, as it allows us to interact with and change our environment.
 • However, at some point in their lives, some people experience a shift in their attention, and it begins to turn inwards.
 • This process of inner توجه begins with توجه to the body. We start to notice our physical sensations, both from within and without.
 • We become more aware of our breath, and we may start to take better care of our bodies through exercise, healthy eating, and other practices.
 • The next stage of inner توجه is توجه to the mind.
 • In a miraculous shift, awareness becomes directed towards the mind itself.
 • Awareness, which was previously thought to be a part of the mind, expands and transcends it, becoming capable of observing the mind as an object.
 • This process is known as insight.
 • When we are able to see the mind clearly, something amazing happens: we become separated from it.
 • This is the goal of yoga.
 • The mind, which was previously focused on survival and separation, now becomes a tool for liberation.
 • When we are separated from the mind, we experience union with the universal consciousness.
 • This is yoga, or the experience of oneness.
 • When we are able to bring our attention inwards, everything changes.
 • We are no longer the same person we were before.
 • Our reality is transformed.
 • Before, the external world was real and the internal world was an illusion.
 • Now, the internal world becomes real and the external world becomes an illusion.
 • Our attachment to external conditions decreases.
 • The inner world is initially frightening, but it soon becomes so fascinating that we want to return to it again and again.
 • The entire external world becomes a play.
 • We no longer take the external world seriously. Loss becomes meaningless, even the loss of the body.
 • This is because the body is now seen as part of the external world.
 • The body is connected to something within, to the inner world.
 • From the moment we were a single cell, our body has been connected to the source of life, and this connection will always exist.

Conclusion

I hope that this translation is helpful. I believe that the author's message is a valuable one. The practice of meditation can help us to turn our attention inwards, connect with our inner selves, and experience a greater sense of peace and well-being.
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد