حاتم بخشی!

حاتم بخشی!

***

در فارسی شنیده‌ایم فلانی حاتم بخشی کرد. یا حاتم بخشی نکن! و غیره. 

اما در کلمات و عبارات زبان فارسی نکته‌های عمیقی نهفته است. 

حاتم بخشی یعنی دست و دل بازیِ زیاد. یعنی بخشیدن زیاد. اما چه کسی می‌تواند حاتم بخشی کند؟ حاتم! 

و خود حاتم یعنی مردی که به بخشندگی و دارندگی معروف است. 

اگر کسی حاتم بخشی نمی‌کند پس حاتم نیست!

به محض اینکه ببخشی حاتم می‌شوی! 

حاتم بخشی می‌کنی! حاتم می‌شوی و بخشش می‌کنی!

و اگر حاتم بخشی نمیکنی یعنی حاتم نیستی! 

حاتم بودن و بخشش همزمان با هم هستند! 


اگر بخشش کنی حاتم می‌شوی. 

اگر حاتم باشی می‌بخشی! 


اگر از حاتم بخشی بترسی بلافاصله دیگر حاتم نیستی! 


اگر آینده را انکار کنی!

اگر گذشته برایت تمام شده باشد!


اما اگر به لحظه اعتماد داشته باشی! 

حاتم بخشی برایت آسان است! راحت حاتم بخشی می‌کنی. چون تو حاتم هستی! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟