کمک دوطرفه است!

 کمک دوطرفه است!

***

کمک را از هر طرف بخوانی کمک است! 

چه از من به تو و چه از تو به من!

اصلاً من و تویی وجود ندارد! فقط یکی هست!

من و تو چهره‌های مختلفی از آن هستیم!

فقط یک تصویر؛ یک توهم؛ یک چشم برهم زدن کوتاه! 

من و تو توهمیم!

من که باشم که به تو کمک کنم!

تو که باشی که به من کمک کنی!

کمک دو طرفه است!

کمک را فقط یکی بلد است!

کمک را فقط یکی می‌تواند!

همان کسی که دوگانگی من و تو را ساخت!

همان نانوشتنی!

فقط او می‌تواند این دو را یک کند!

این دوگانگی از اول هم توهم بود!

من و تویی در کار نیست!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟