می‌خواهم دنیا را تغییر دهم!

 می‌خواهم دنیا را تغییر دهم!

***

می‌خواهم دنیا را تغییر دهم! می‌خواهم عدالت را برقرار کنم. می‌خواهم ظالمان را نابود کنم!

می‌خواهم بهتر از خدا جهان را اداره کنم! 


به به! بسیار عالی! خیلی هم نیت خوبی داری!

بسم الله!


خوب یک سوال!

بدنت! آیا بدنت را به بهترین نحو استفاده کردی؟

آیا بهترین پتانسیل بدن ات را توانستی بالفعل کنی؟

تغذیه ات چی؟ 

آیا بهترین تغذیه را داری؟ آیا غذای سالم و طبیعی می‌خوری؟

بیماریهای ناشی از روش زندگی چی؟ بیماریهایی که دست توست! از آنها پیشگیری کرده‌ای؟

دردهایت چی؟ علت دردهای بدنی ات! همین سردرد الان! می‌دانی چرا سردرد داری؟ 

آیا بدنت در تعادل است؟ 


ذهن ات چی؟

آیا توانسته‌ای ذهنت را آرام کنی؟

آیا ذهنت در تعادل است؟

عجله ات چی؟ آن که همیشه آزارت می‌دهد! آن را درمان کرده‌ای؟

ذهن ات را می‌توانی درست استفاده کنی؟ اختیار ذهن ات دست خودت است! 


حواست چی؟ 

می‌توانی خوب ببینی؟

می‌توانی خوب بو کنی؟

خوب بشنوی؟

خوب لمس کنی؟

می‌توانی خوب حس کنی؟


نه! خیلی جای کار دارم!

بسیار عالی!

پس برای تغییر دنیا اول این ها را تغییر بده!

باقی کار را بسپار به همانی که دنیا را اداره می‌کند! 


حیطه‌ی اختیاراتت را درست مدیریت کن!

بهترینِ خودت شو!

از دیروز بهتر شو!


آنگاه دنیا جای بهتری می‌شود!

شک نکن!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد