تفاوت معنویت و مذهب

 تفاوت معنویت و مذهب

***

معنویت یا spirituality و مذهب یا religion دو کلمه هستند. دو مفهوم متفاوت. در این دنیای شلوغ و بخصوص در آسیای غربی یا خاورمیانه ممکن است این دو مفهوم معنویت و مذهب با هم اشتباه گرفته شوند. 

اینجا سعی می‌کنیم با هم تفاوت این دو را که از زمین تا به آسمان است را روشن تر کنیم. 

معنویت به درون می‌پردازد ولی مذهب به بیرون. 

معنویت سعی در نابودی ایگو دارد ولی مذهب خودش یک ایگوی بزرگ است!

نوشته‌ی «کُشتی با ایگوی معنوی» در این باره است. 

کُشتی گیری با ایگوی معنوی!


مذهب در واقع همان ایگوی معنوی است. 

مذهب جدا می‌کند ولی معنویت شامل می‌شود. 

مذهب طبقه بندی دارد ولی معنویت برای همه مساوی است. 

در ظاهر شاید این دو مشابه به نظر برسند. 

شاید اعمال و مناسک مشابه داشته باشند. 

اما مذهب ریاکار است ولی معنویت نه. 

معنویت شاید ظاهر متفاوتی داشته باشد. 

مثلاً شراب نوشیدن مولانا کاملاً معنوی است ولی نماز خواندن یک ریاکار کاملاً غیرمعنوی است. 

هرکجا مرز بندی ای وجود داشت بوی مذهب و ایگو می‌دهد. 

هرکجا جهانشمولی و شامل شوندگی وجود داشت معنویت دارد. 

مفاهیم و کلمات شاید در هر دو مشابه باشند. 

مذهب عامل جدایی و جنگ است. 

معنویت عامل یکی شدن و صلح است. 

مذهب قابل تعریف و نوشتن است و تبدیل به قانون می‌شود. 

معنویت زنده است و غیر قابل نوشتن و صلب و سخت شدن. 

معنویت روان و پویاست ولی مذهب صلب و سخت. 

معنویت در لحظه است ولی مذهب در تاریخ!

در معنویت تاکید بر درون است ولی در مذهب تاکید بر ظاهر است. 

معنویت سکوت است و مذهب سخن!

معنویت مفهوم لابلای این کلمات است ولی مذهب خود کلمات. 

مذهب چوبی خشک است ولی معنویت موجودی زنده. 

مذهب قابل نوشتن است ولی معنویت نانوشتنی است. 

مذهب را می‌توان آموزش داد ولی معنویت فقط تجربه می‌شود. 

شاید اکهارت در کتاب زمین جدید بهتر تفاوت معنویت با مذهب را توضیح داده باشد. 

فصل اول-قسمت ۵-معنویت و مذهب


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!