بهترین کار=کاری نکردن

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 بهترین کار=کاری نکردن!

---

وقتی مسأله ای برایم حل نشده باشد. وقتی به دنبال ایده ای باشم. وقتی در مورد موضوعی نیاز به دانستن داشته باشم. وقتی می‌خواهم بدانم. از کسی نمی پرسم. گوگل نمی‌کنم. می‌نشینم بدون هیچ کاری! اگر مدتی بتوانم بمانم. ناگهان بدون اینکه حواسم باشد به مبدأ اصلی متصل می‌شوم. حتماً برای شما هم اتفاق افتاده. همه به منبع اصلی متصلند. تمام هنرمندان! تمام آدمهای خلاق‌! تمام ایده‌های جدید. 

ایده‌های جدید چطور به شما می‌رسد؟ شما هم اگر بگردید متوجه میشوید که در یک لحظه‌ی آرامش، ناگهان ایده می‌آید! درست وقتی ذهنت خاموش است. وقتی هیچ کاری نمی‌کنی. 

ایده‌ها و فکرهای جدید مثل دانه‌هایی منتظر شکفتن هستند. جریان افکار مثل طوفان جلوی رشد آنها را می‌گیرد. اگر بتوانی طوفان را آرام کنی. اگر بتوانی طوفان ورودی را کم کنی. اگر بتوانی اعتیادت را به ذهن ترک کنی. اگر بتوانی اعتیادت را به اینترنت ترک کنی. اعتیادت را به شهر ترک کنی. وقتی طوفان فکری نباشد ایده‌ها فرصت رشد پیدا می‌کنند. کم کم جواب ها می‌رویند. اگر اسکرول کردن را ترک کنی. استوری دیدن. فیلم دیدن. همه را ترک کنی. ایده‌های ناب برایت پیدا می‌شود. 

نیاز به هیچ راهنما یا کتابچه یا چیزی نداری. همه چیز برای تو در دسترس است. همه چیز در بدن توست. اگر می‌خواهی بیماریت درمان شود به بدنت برگرد. اگر می‌خواهی بدانی چه بخوری به بدنت بازگرد. بدن تو بزرگترین کتابچه‌ی راهنمای توست. 

اگر با بدنت آشنا باشی بزرگترین کتابها و دانش‌ها آنجا ذخیره شده. این قسمت از طبیعت حامل خالق خود است. حامل همان طبیعت. حواست به بدنت باشد. بزرگترین ابزار توست در این چند سال. یک ماشین فوق‌العاده! 

این ماشین از معجزات خلقت است. مثل تمام گیاهان و درختان و حیوانات. مثل یک گل! درست مانند معجزه. 

فقط کافیست بایستی و به آن نگاه کنی. تمام کتابهای دنیا از این بدن خارج شده. تمام کتابهای دانش را تو در خودت داری. منبع اصلی درون توست. فقط باید دست از عقل بشویی. ذهن را آرام کنی. عجله را کناربگذاری. هیچ کاری نکنی! 

با خود گفتم کمتر بنویسم! اما معتادم! معتاد به نوشتن. اگر بخواهم دستاوردی برای شما داشته باشم و برای خودم و برای جهان؛ باید که کاری نکنم! این بهترین کار است. کاری نکردن! 

ننوشتن!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا