فروش تجربه

 فروش تجربه

---

دوستی خواست تجربه بفروشد!

گفتم فقط چیزی را که داری می‌توانی بفروشی!

واگر نه فروش مال غیر جایز نیست!


خودت اول به تنهایی برو!

تجربه را اول باید تجربه کنی!

وقتی تجربه کردی شاید بتوانی آن را بفهمی!

وقتی فهمیدی شاید بتوانی درک کنی!

وقتی درک کردی شاید بتوانی بگویی!

اگر گفتی شاید بتوانی بنویسی!

وقتی گفتی شاید کسی بفهمد!

وقتی کسی فهمید شاید کسی بخرد! 

آنگاه تو آنقدر در تجربه‌ات غرق هستی که شاید فروختن یادت برود!

آنگاه تو و خریداران ات در آن تجربه یکی می‌شوید! 

نه خریداری می‌ماند نه فروشنده‌ای!

فقط تجربه می‌ماند!

ناب

خالص

بدون من

بدون تو!


نه بازاری

نه افکاری

فقط رقصی در این میدان

فقط چرخی در این بازار

گهی اشکی

گهی خندان

گهی شادی

گهی غمگین

گهی ساکت

گهی گفتان

...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد