اشتباه نوشته های ذهنی-احساسی

 اشتباه نوشته های ذهنی-احساسی


بسیاری از دوستانم گفته اند که بحث های فلسفی نکن

اگر هم میکنی برای خودت باشد

آنها را شییر نکن 

آنها از سر دوستی توصیه می کنند

شییر کردن بحث های فلسفی برای ارتباطاتت خوب نیست

برای کارت خوب نیست

اگر می نویسی برای خودت بنویس


شاید هم درست می گویند

چرا که ذهن فلسفی ذاتا شورشی است

دنیا و قوانین آنرا زیر سوال می برد

پس در دنیا نمی تواند جایگاه خوبی پیدا کند

ذهن باید در حد محاسبه ی سود و زیاد بانکی باقی بماند

یا حد اکثر در حد پیدا کردن دوست و دشمن!

کار ذهن فراتر نباید برود

ذهن را باید از احساست جدا کنی

و از روابط عاطفی ات

و از زندگی ات


اما این نوشته های ذهنی احساسی اشتباه بزرگی است که همواره ذهن من مرتکب می شود


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید