گل و عشق

 گل و عشقگل ها موجودات كاملى هستند

هم زيبايى دارند

هم نرى و هم مادگى

هم برگ هايى براى تغذيه

و هم ساقه اى براى ايستادن

هم خارى براى دفع مهاجم!


اما چيزى كم دارند!

و آن عشق است


گلها روزها در اميد حشره اى مى مانند تا بيايد

و پيغام عاشقانه شان را براى گلى دور دست ببرد


در ازاى اين كار به رابط ابراز عشقشان شهد و عطر هديه مى كنند


ما هم مى توانيم كامل باشيم و تنها!


ولى كل عمر در انتظار چيزى خواهيم ماند!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید