جرعه هاى تلخ فلسفه

 شراب نمى نوشم !

چون خيلى تلخ است. 

اما معتاد به نوشيدن مشروبى تلخ ترم !


"جرعه هاى تلخ فلسفه"


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده