بت ها روزى خواهد شكست

 بت ها روزى خواهد شكست


از وقتى ٤ يا ٥ سالم بود 

وقتى در مورد بت پرستان مكه مى شنيدم 

اين سوال خيلى برايم واضح بود:

آخر چطور يك عده بت مى پرستند؟

چقدر احمق!

مگر مى شود مجسمه پرستيد؟!

...

بعد از سى سال شايد جوابش رافهميده باشم!

و شايد بتوانم به شما هم بگويم:

به زبان ساده،

ما همه بت هايى داريم كه مى پرستيم!


گذشته مان

آرزوهامان

ايده هايمان

بدنمان

نوشته هايمان

قبيله مان

خانواده مان

وطنمان

تاريخمان


پولهايمان

مذهبمان

فرزندانمان

و

اولين و بزرگترين بت

اسممان!

هويتمان!

خودمان!

آبرويمان!

ذهنمان،

و امنيت كاذبمان!


و حالا كم كم مى فهمم كه

ابراهيم بت شكن كه بود و چه كرد!


و به ياد مى آورم كه او دوست خدا شد !

و مى دانم كه او زنده است ...


و اين بت ها روزى خواهد شكست!

پس زود تر دست به كار شويد ...


بشكنيد قبل از اينكه بشكند!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید