جادوی نوشتن

 جادوی نوشتن

نوشتن و خواندن شاید کاری خسته کننده باشد

ولی من نوشتن را دوست دارم

اول به خاطر این که کمک می کند اقیانوس مطلاطم 

کلمات را تبدیل به برکه ای آرام کنم برای آبتنی

و دوم برای این که یکی از بهترین راههای ارتباطی است

حتی شاید بهتر از صدا یا تصویر یا حتی گفتگو

چون فرد خواننده نوشته را با صدای درونی خودش می خواند

همان صدایی که همیشه با اوست

و همیشه در گوشش نجوا می کند

پس نوشته ها روزی حرفهای درونی خواننده ای می شود

و چه ارتباطی از این نزدیک تر!

و برای ساده کردن این فرآیند همیشه نوشته های من بخشی از گفتگو های خودم است

و هیچ وقت دوست ندارم رسمی و کتابی بنویسم

نوشته باید مثل حرف زدن باشد

خودمانی و صمیمی و از ته قلب.


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید