ارتباط يعنى

 ارتباط يعنى

 

يك نگاه تو وسط چشماى همديگه ...

يعنى يك لبخند ساده ...

يعنى يك آغوش گرم ...

يعنى لرزيدن دل در سكوت ...

يعنى دلهره ى ديدار...

يعنى خيسى آرام چشم ها...

يعنى بغض خداحافظى ...


ارتباط هنوز پديده اى كمياب و ارزشمنده

حتى باوجود همه ى حرف زدنها

حتى با همه ى استاتوس ها و اينستاگرامها و تلگرامها...


A Connection is 


A simple look right into the eyes

Is a smile

Is a warm hug

Is the heart shaking in silence

Is the apprehension before meeting

Is the wet eyes

Is the silent cry while saying goodbye


Connection still is rare

Despite all talks

Despite all status updates 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید