توصیه به آتئیست ها

 توصیه به آتئیست ها


در برابر یک مذهبی چه موضعی دارید؟

من یک آگنوستیک هستم

چون باز می مانم

چون متواضع می مانم

چون ادعا نمی کنم همه چیز را میدانم

چون حرف یک دیندار را گوش میدهم

چون نمی خواهم هیچ دینداری را به راه راست هدایت کنم

من پیامبر آتئیسم نیستم


میگویم خدا هست 

اما در ذهن شما


رویکرد من به یک دیندار همدردی است

دلسوزی است

دیندار کسی است که برای پر کردن این حفره ها راهی پیدا نکرده

این چهار حفره که یالوم روانشناس پیدا کرد نیاز به راه حل دارد


مرگ

تنهایی

پوچی

آزادی و مسوولیت


اگر فردی نزدیک شما فوت کرده باشد شما اولین راه دفاعی شما انکار است

انکار مرگ راه حل بسیار از آدمهاست برای آرام کردن خودشان


باید به زبان احساس به زبان یک روانشناس یک حمایتگر صحبت کرد

زبان منطق کاری پیش نمی برد


باید زبان مشترک پیدا کرد

باید از دل مذهب فرزندی متولد شود

باید دین کم کم کمرنگ بشود

نمی شود حذفش کرد


باید جایگزین هایی پیدا کرد

مثل حق الناس که معادل دینی حقوق انسانی است

تکیه بر انسانیت

بدون جایگزین نمی توانید کسی را لخت در بیابان رها کنید


ما معتقدیم بدون دین زندگی بهتری خواهیم داشت و باید با مثال هایی به آنها نشان بدهیم این طوری خود دینداران متوجه می شوند

اتفاقی که در کشورهای غربی افتاده

نشان بدهید که یک فرد و جامعه آتئیست بهتر زندگی میکند





نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده