بهار ۱۳۹۴

 خواستم در میان این همه نوشته و تبریک و غوغای بهار جایی داشته باشم.

خواستم از طبیعت الهامی بگیرم

طبیعت هر سال نو می شود و ما هم بخشی از طبیعت هستیم

اگر این نوشته را می خوانی یعنی من هم حداقل لحظاتی کوتاه به رابطه ی بینمان اندیشیدم.

و این متن را برایت فرستادم تا تلاشی کرده باشم برای نو کردن رابطه ام با تو.

نوروزت مبارک

رسول شهراد بجستانی ۱۳۹۴


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید