منطق پولاگر خیلی منطقی فکر کنی

می فهمی که موفقیت همان پول است 

می فهمی که پول است که دنیا را می چرخاند

می فهمی که پول است که بسیاری از روابط را تعیین می کند

.

.

ولى من سالهاست از منطق عبور كرده ام


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید