خواستن چیست؟

 شناخت دقیق خواستن ها


خواستن چیست؟

آنچه می خواهیم چیست؟

نوعی حس که برآورده نشده و تخیل برآورده شدن آن برای آینده تبدیل به خواست می شود

معمولا حس های پاسخ داده نشده ی خود را در آینده تخیل می کنیم

همین تخیل تبدیل به آرزوها و اهداف ما می شوند

گاهی فکر می کنیم برای رسیدن به بعضی از این حس ها به ابزارهایی نیاز داریم

مثلا پول

مثلا روابط

و مدام دنبال این ابزار می دویم

اما نمی دانیم آنچه دنبالش بودیم فقط یک حس بود!

حسی که در رابطه با دیگران بدست می آید

یا با توجه به خودمان !


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید