اگر پيامبرى زاده شود

 امروز اگر پيامبرى زاده شود


زبان 

نخواهد داشت

چون اگر حرف بزند به او خواهند گفت 

دروغگو


دست نخواهد داشت

چون اگر كارى بكند

مى گويند اشتباه است


گوش نخواهد داشت

چون طاقت  شنيدن ناله هاى بشر را ندارد


امروز اگر پيامبرى زاده شود

چشم نخواهد داشت

چون طاقت ديدن خشونت هاى انسان را ندارد


شكم نخواهد داشت

چون طاقت خوردن غذا با وجود گرسنگى بشر را نخواهد داشت


امروز اگر پيامبرى زاده شود

جنسيت نخواهد داشت

چون به او مى گويند زن باش يا مرد!


ذهن نخواهد داشت

چون به او مى گويند ديوانه!


امروز ديگر پيامبرى زاده نمى شود!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید