اگر پيامبرى زاده شود

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 امروز اگر پيامبرى زاده شود


زبان 

نخواهد داشت

چون اگر حرف بزند به او خواهند گفت 

دروغگو


دست نخواهد داشت

چون اگر كارى بكند

مى گويند اشتباه است


گوش نخواهد داشت

چون طاقت  شنيدن ناله هاى بشر را ندارد


امروز اگر پيامبرى زاده شود

چشم نخواهد داشت

چون طاقت ديدن خشونت هاى انسان را ندارد


شكم نخواهد داشت

چون طاقت خوردن غذا با وجود گرسنگى بشر را نخواهد داشت


امروز اگر پيامبرى زاده شود

جنسيت نخواهد داشت

چون به او مى گويند زن باش يا مرد!


ذهن نخواهد داشت

چون به او مى گويند ديوانه!


امروز ديگر پيامبرى زاده نمى شود!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت