خودکشی ذهن

 خودکشی ذهن


ذهن گاهی دست به خود کشی می زند

یعنی خودش می خواهد خودش را بکشد تا از دست خودش خلاص شود

ولی هر لحظه دوباره زنده می شود

حتی با نوشتن نمی توان او را کشت

با ثابت کردنش روی کلمات ثابت نمی شود

ذهن؛ مثل قلب در حال تپش است

قلب نمی تواند با شمردن؛ تپش هایش را متوقف کند

کار قلب تپش است و کار ذهن تصور

ماشین ذهن با سرعت باورنکردنی در حال کار است

در حال تولید مفاهیم

افکار

ایده ها

نوشته ها

کلمات

داستان ها

و حتی احساسات

ذهن هم مثل بدن جزیی از طبیعت ماست

ذهن؛ سرعت حرکت امواج در مغز ماست

همانطور که به بدن باید احترام گذاشت

به ذهن هم باید احترام گذاشت

باید با بدن و ذهن دوست بود

نباید او را کشت یا مبارزه کرد

باید نگاهشان کرد

در اوج زیبایی !


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری