حرف یا سکوت

 حرف یا سکوت


حرف؛ حرف می آورد

هر جمله ای؛ جوابی در مقابل خود درست می کند

برای همین است که بسیاری سکوت را بر می گزینند

چون سکوت تمام حرف ها را در خود دارد

Every sentence makes another sentence,

Every statement makes its opposite statement, 

Thats why some people choose silence, 

Silence contains all thoughts.


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید