لبخند زن

 لبخند زن


لبخند يك زن هيچ گاه كهنه نمى شود!

پير نمى شود


لبخند يك زن با ارزشترين كالاست

لبخند يك زن، هم سنگ زندگيست!


لبخند يك زن حتى مرده اش، زنده است!

زنده مى كند!

حيات مى بخشد!


معجزه ايست كه از دل مرده، زنده در مى آيد!


زن معجزه ى خداست!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید