ذهن درمان ذهن نیست

 ذهن درمان ذهن نیست

هر چقدر فکر کنی

فلسفه های دنیا را بدانی


هر چقدر بنویسی

هر چقدر حرف بزنی

هر چقدر بشنوی


باز تا وقتی ذهنت کار می کند 

نا آرامی!


ذهن درمان ذهن نیست!

بی ذهنی کجاست …


جستجوی بی ذهنی آن را به تو نمی دهد

جستجو نباید بکنی

باید منتظر باشی

منتظر معجره

ولی باید خودت را آماده کرده باشی


حالا کم کم مفهوم انتظار را می فهمم


می توانی ورزش کنی 

یا به هنر بپردازی

یا مراقبه


باید منتظر باشی

می توانی گیاهخوار شوی

یا روزه بگیری


می توانی به بزرگان یا پیامبران یا شاعران دل ببندی

یا شب قدر بیدار بمانی


اما هیچ کدام فایده ندارد

تو فقط باید منتظر باشی


شاید حتی تا آخرین نفس


می توانی خیرات کنی

می توانی امیدوار باشی


اما انتظار چیز دیگریست


شاید حافظ بخوانی یا مولوی

شاید اکهارت کمکت کند


شاید امام صادق یا امام بی زمان زنده!


شاید پول یا شاید بی پولی!

شاید بودا

شاید عیسی


شاید خوردن شراب

شاید نخوردن !


شاید این نوشتن ها و خواندن های پراکنده


شاید لایک دوستانت 

شاید خانواده ات

شاید دشمنانت


شاید بیماری

شاید سلامتی


شاید کار

شاید بی کاری


اما به هر حال 

تو باید منتظر باشی

ثانیه ها را باید بشماری


نَفَس ها را باید بشماری

هر نفَس را باید هزار بار حس کنی


۱۰ ثانیه یا ده سال !

فرقی نمی کند


باید منتظر معجزه باشی ...

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید