اقیانوس حس ها

 اقیانوس حس ها


بعد از غذا و سرپناه آنچه نیاز داریم فقط حس خوب است

موفقیت یک حس است

امید یک حس است

ثروتمندی یک حس است

رقابت؛ دوستی؛ شادی؛ غم؛ عشق و … همه فقط یک حس هستند

به محض تغییر حس ما انگار کل دنیا عوض می شود

وقتی حس ما عوض می شود دیگران هم خوب می شوند

به ناگاه دنیا جای بهتری می شود

حس های ما بیشتر به بدنمان مربوط است و بدن ما توسط هزاران ترکیب شیمیایی به نام هورمون ها و مواد و محیط در حال تغییر است.

گاهی یک تغییر هورمونی یک فلسفه ذهنی بوجود می آورد.

انگار ما در اقیانوس حس ها و هورمونهایمان غوطه وریم.

با هر موجی به سمتی می رویم و راه خروجی هم از این اقیانوس نمی شناسیم.

میلیونها حس می آیند و می روند

و ما فقط می توانیم نظاره گر باشیم

می توانیم در ایجادموج ها کمی دخالت کنیم ولی در کل اقیانوس تغییری نداده ایم.


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید