گرفتن و دادن

 گرفتن و دادن

---

بشنو از نی! 

مولانا زمانی سخن گفت که خالی شد. نی زمانی به صدا درمی‌آید که درونش خالی باشد. نی آنچه می‌گیرد را بیرون میدهد! یک تکه چوب تو خالی! 

تو همان نیی! همان نیستی! وقتی نباشی هستی! تناقض بزرگ هستی! 

وقتی بخواهی صدایی در بیاوری تلاش کن خالی بشوی! خالی که شدی در تو دمیده خواهد شد. هرچه در تو دمید بنواز. خالیِ خالی. 

هرچه گرفتی بده! بدون دخالت! 

گرفتن و دادن! 

مبادلات در سطح جهان! 

اقتصاد جهانی!

نی که شدی فرقی نمی‌کند که آیا گوشی هست یا نه! برای نی فرقی ندارد! نی فقط ابزار دمیدن نوازنده است. نی از خود صدایی ندارد. نی برایش فرقی ندارد! هرچه بدمند می‌نوازد. بدون دخالت!

برای نی چه تفاوتی دارد تعداد گوش ها؟ نوازنده می‌نوازد! گوش‌ها چه باشند و چه نباشند موسیقی هست. نوازنده هست. 

نی ها می‌سوزند و نیست می‌شوند! نوای نی می‌ماند! هنوز شنیده می‌شود. آن نی مولانا هنوز شنیده می‌شود! موسیقی هست! موسیقیِ هستی! 

آنچه می‌گیری بده! بدون درنگ! بدون هدف! بنواز!

مبادلات اقتصادی هم همین است. آنچه می‌گیری می‌دهی! بدون کم و کاست. 

عدالت مطلق جهانی!

اگر ندادی نداری! داری اگر می‌دهی!

بگذار وسیله شوی! 

آن حس را

آن اشک را

بنویس

بگذار خالی شوی

غرش خلقت را یادت هست؟

نوایی شو از آن غرش

اگر در تو دمیده نشد سکوت کن

بنشین روی طاقچه

گوش کن

صدای غرش خلقت را گوش کن

موسیقی را بشنو

سکوت را

در لحظه فقط بنشین

لحظه را گوش کن

جایی نیست

فردایی نیست

کاری نیست

معجزه را شاهد باش

صدای سکوت بلندترین صداست

بنشین با سکوت

بعد از این کلمات چیزی نیست جز سکوت

همین جاست

بعد از پایان کلمات ...

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟