چهارشنبه‌سوری Celebration of Wednesday

 چهارشنبه‌سوری Celebration of Wednesday

---One week before Spring equinox which is equal to Persian New Year people in West Asia including Iranians along with many other historical cultures celebrate with fire!

By jumping or being close to fire we symbolically burn the bad energies and gain health and energy from fire element in nature. This happens on the last Wednesday of the year before spring; hence its called Wednesday celebration in Persian Language. 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد