پایان ذهن

 پایان ذهن

---

فلاسفه در پایان عمر کاری خود به نوعی خود کشی دست میزنند

آنها سعی میکنند که با خود ذهن آنرا زیر سوال ببرند

آنها با خود ذهن به دیگران می گویند که ذهن را کنار بگذارند

آنها اکثرا عارف می شوند

زیرا که به پایان ذهن رسیده اند

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد