ثروت و فراوانی

زمان خواندن 3 دقیقه ***

 ثروت و فراوانی

***

وقتی گنج اصلی را پیدا کنی ثروت واقعی را هم میابی. 

این روزها تقریباً کل آدم‌ها؛ ذهنشان از همان کودکی برنامه ریزی می‌شود برای بدست آوردن ثروت بیرونی. و هرچه دنبال ثروت بیرونی بروی کمتر و کمتر اغنا می‌شوی. 

ذهن تو را گول می‌زند و فکر می‌کنی ثروت بیرونی برای تو حس امنیت و آرامش و لذت می‌آورد! 

به طور خلاصه ذهن تو به تو می‌گوید آینده بهتر از لحظه است! و آینده را با توهم حسی در آینده، برایت زیبا جلوه می‌دهد. و این می‌شود که آدم‌ها یک عمر به دنبال آن حس خوب فراوانی در آینده می‌روند و هیچگاه نمی‌رسند! 


اما وقتی ذهن را آرام کنی لحظه را پیدا می‌کنی. و وقتی لحظه را پیدا کردی امنیت و آرامش و لذت و فراوانی را هم در لحظه پیدا می‌کنی. 

وقتی رضایت و فراوانی را که در لحظه هست؛ بیابی قدردان می‌شوی. قدردان تمام آنچه داری. وقتی قدردان می‌شوی بیشتر بدست می‌آوری. 

«شکر نعمت نعمتت افزون کند! »

می‌توانی در لحظه فراوانی جاری در جهان را ببینی! تو گنجی یافته‌ای که تمام نمی‌شود! 

گنج درون!

https://www.unwritable.net/2023/07/blog-post_2.html

و چون این گنج تمام نمی‌شود و هرچه از آن ببخشی بیشتر می‌شود تو بخشنده می‌شوی! 

می‌توانی ببخشی و لذت ببری! تو به گنجی تمام نشدنی دست یافته‌ای! دیگر ذهنی نیست که تو را از کمبود بترساند! 

دنیای مادی زیر مجموعه ای از دنیاهای دیگر است. کم کم آن فراوانی درونی به جهان بیرون هم می‌رسد. کم کم همان ثروت های مادی هم؛ پشت سر حس های خوب فراوانی درونی می‌آید! 

دیگر ذهنی نیست که حساب و کتاب کند! منطق و حساب و کتاب زیرمجموعه ای کوچک از زندگی است! 

تو «من حیث لایحتسب» بدست می‌آوری! 

از آنجایی که حساب نمی‌کردی! و چون حساب نمی‌کنی بدست می‌آوری! 

تو به کلیت جهان اعتماد داری! 

تو به حساب و کتاب های ذهن اکتفا نمی‌کنی! 

تو فراوانی خورشید را می‌بینی! فراوانی برگها! فراوانی زندگی! فراوانی غذا! فراوانی عشق! 


تو آنچه که در آینده می‌خواستی را از قبل بدست آورده‌ای! اصلا آینده ای نیست! تو در ثروت لحظه غرق هستی! 

دیگر نیازمند آینده نیستی! 

تو دیگر آن موجود نیازمند کوچک و تنهای دورافتاده از جهان نیستی! 

تو بزرگ می‌شوی! 

از درون بزرگ می‌شوی! 

شاید کمتر غذا بخوری یا کمتر بخوابی! اما همان چند لقمه غذا را بهتر میچشی! 

شاید کمتر مالک باشی اما بیشتر استفاده می‌کنی! 


تو جهان مادی را طرد نمی‌کنی! ثروت مادی هم خوب است! زیباست! 

در جهان مادی هم بهتر زندگی می‌کنی! اما از ماده عبور کرده‌ای! 

تو در آب می‌روی اما خیس نمی‌شوی! سنگین نمی‌شوی! وابسته نمی‌شوی! 


تو حرف می‌زنی اما سکوت را بهتر میفهمی! 

در سکوت می‌مانی!

تا ابد! 
Mistakes of manifestation explained by Eckhart


https://youtu.be/2jPOkbLih1c

Minutes 40 onward


1- First mistake is Focusing on undesirable conditions

like not enough money

Not comming from a place of fullness

But a place of needyness or lack

Too much attention on something that you don't want and want to get rid of!


Solution

Acknoledgement of the aboundance of what is here ana now


Focus on aboundance all around you

Multiplicity of nature and life and sun


Appreciate all the things around you


Aboundance of energy

Beautiful people and cars

Aliveness in body


2-Being grateful and appreciative

Without owning things3-Giving

Outflow of energy

Kindness

Smiling

Hold door

Give genuine compliment

Say Encouraging words4-Belive you already have it

Feeling the fullness of life

Experience the completeness5- Not from egoistic place like comparative or ego superiority


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا