توصیه به خودم و شما

زمان خواندن 1 دقیقه ***


ذهن را باید شست
این کاری مدام است
ذهن خود را پاک کنید
مدام مواظب افکار خود باشید
هرکس مراقب ذهن خود باشد زندگی خوبی خواهد داشت
در حال و آینده خوشحال خواهد بود
هرقدر که مراقب افکار خود هستید چندین برابر مراقب حرفهای خود باشید
حرفها طنین بلند افکار ما یند
مطمئن باشید این کاری درست است
این کار دنیای شما را می سازد
دنیای افکار و ذهن ما هرجا باشیم با ماست
چه در کاخ چه درخاک،
مراقب افکار بودن باعث می شود مغز شما عاری از بد فکریها و آسوده و سالم شود
ما آدمها می توانیم دنیای خود را بسازیم
و این کار اول با مراقبت از ذهن شروع می شود
همه چیز از اینجا شروع می شود
خوبی ها و بدیها
سازندگی ها و ویرانگریها.

چیزهایی وجود دارند که دیده نمی شوند اما از آنچه که دیده می شود مهمترند
رابطه چیزیست که دیده نمی شود
محبت دیده نمی شود
عشق دیده نمی شود
اما ما هر چه داریم از همین چیزهایی است که دیده نمی شوند
امید دیده نمی شود
باید این چیزهایی که دیده نمی شوند را خیلی مراقب بود
اینها خیلی ظریفند
لحظه ای غفلت آنها را آسیب میزند
ذهن هم دیده نمی شود
ذهن خیلی ظریف است،
یک لحظه غفلت در فکربد و تکرار آن آسیب زیادی به دنیای شما می زند

این ها را برای خودم نوشتم و کوتاه نوشتم که هر روز دوباره بخوانم
تا همواره یادم باشد که مراقب ذهنم باشم
همانطور که مراقب حرفهایم هستم
و همانطور که مراقب نوشتنم هستم
شما هم مراقب آنچه می خوانید باشید

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین