#اعدام_نکنید

 #اعدام_نکنید


تو خدا نیستی!

تو نماینده ی خدا هم نیستی!

تو نماینده ی مردم هم نیستی!

تو به مردم زندگی نبخشیده ای که بخواهی آن را بگیری!

تو یک دیکتاتور حقیر هستی یا یک سگ حقیرتر درگاه یک دیکتاتور! که برای تکه استخوانی؛ انسانی را می درَد.


جان انسانها شریف است و تو نمی توانی به راحتی آن را بگیری.

جان کثیف تو هم حتی ارزش گرفتن ندارد. 

نظام کثیف تو؛ که تو مقدس اش میخوانی ارزشش از جان انسانها بیشتر نیست.

اعتقادات کثیف تو هم -که تو الهی اش میخوانی- نمی تواند قتل انسانها را برایت جایز کند.
#اعدام_نکنید

همین؟

فکر نمیکنید باید محکم تر بگویید؟

فکر نمیکنید باید جمع نبندید؟

اصلا میدانی چرا اعدام میکند؟

برای ترساندن تو

برای ترساندن من

دربرابر کسی که می‌خواهد توراباکشتن هموطنت بترساند فکر نمیکنی کمی جوابت بزدلانه است؟

تا وقتی با التماس و ترس بگویی آقا توروخدا اعدام نکنید، نتیجه‌ای جز جری تر شدن نخواهی دید

مطمئن باش او ترسیده که میخواهد بترساند

او از اعتراض خیابانی تو ترسیده

او از اتحاد مردم ترسیده

او از فریاد اعتراض مردم ترسیده

اعدام را بهترین راه برای ترساندن من و تو یافته

و من و تو اگر با ترس و لرز بگوییم اعدام نکنید فقط به او کمک کردیم برای رسیدن به هدف اش

من از اعدام می ترسم

تو هم میترسی

او هم میترسد

ولی او نمی‌تواند همه را اعدام کند

ما هم به سلاح اعدام اعتقاد نداریم

ولی ما خلع سلاح نیستیم

ما قلم داریم

پس تنها راه نجات نترسیدن جمعی مان است

با نوشتن

با شییر کردن

با فریاد زدن


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟