لحظه‌ی جهان‌شمول

 لحظه‌ی جهان‌شمول

***

زندگی مرگ درد لذت نوشتن حس کردن همه و همه در لحظه اتفاق می افتند! 

خدا شیطان مراقبه شادی غم موفقیت شکست همه و همه در لحظه اتفاق می‌افتند. 

هدایت در لحظه ماندن است. 

سقوط از لحظه بیرون رفتن!

تمام ادیان برای آوردن من و تو به لحظه طراحی شده‌اند

یوگا آدم را به لحظه می‌آورد

ذهن یا ایگو یا نفس تو را از لحظه بیرون می‌آورد

لحظه از حد درک ذهن خارج است

وقتی با ذهن ات به لحظه فکر می‌کنی از لحظه بیرون آمده‌ای

ذهن نمی‌تواند لحظه را بفهمد

ذهن گمراه ات می‌کند

ذهن در گذشته و آینده کار می‌کند

ذهن به تو اضطراب می‌دهد

ذهن زندگی تو را تلخ می‌کند

ذهن به تو می‌گوید در لحظه زیستن یعنی باری به هر جهت بودن!

ذهن نمی‌گذارد لحظه را بچشی

لحظه جهان‌شمول است یعنی تمام ابد و ازل را در خودش دارد

خدا در لحظه نشسته است

با ذهن سعی نکن لحظه را بفهمی

لحظه نام دیگر خداوند است

لحظه یعنی خلقت

لحظه یعنی سکوت ذهن

لحظه را فقط در لحظه میفهمی

مشکل اینجاست که تو می‌خواهی لحظه را بفهمی

لحظه از درک ذهن خارج است

وقتی تلاش می‌کنی لحظه را بفهمی قطعاً از لحظه خارج شده‌ای

لحظه نوعی از بودن است

لحظه تنها جیز واقعی در دنیاست

تمام دنیای خارج لحظه پوچ است و باطل

لحظه یعنی دیدن مثل خدا

لحظه یعنی شنیدن مثل خدا

لحظه یعنی بوییدن مثل خدا

لحظه یعنی حس کردن مثل خدا

لحظه یعنی وقتی این کلمات پشت هم ردیف می‌شود

لحظه یعنی زندگی خوب

لحظه یعنی خیام سعدی حافظ مولانا

لحظه یعنی سعادت

لحظه یعنی تمام زندگی

لحظه یعنی فلاح

لحظه یعنی رسیدن

لحظه یعنی بعد بی زمانی

لحظه را با ذهن درک نمیکنی

لحظه فقط با نبودن ذهن درک می‌شود

نبودن ذهن در لحظه همراه با آگاهی

وقتی در لحظه نیستی کلا نیست می‌شوی

لحظه یعنی تنها واقعیت موجود

هر چیزی خارج لحظه پوچ و نابود شدنی است

درست وقتی که ذهن از دست تو در برود لحظه را از دست میدهی

لحظه یعنی رحمت خدا

اگر رحمت خدا شامل تو بشود لحظه را درک می‌کنی

اگر رحمت خدا شامل حالت نشود فقط به لحظه فکر خواهی کرد!

وقتی به لحظه فکر کنی خارج لحظه‌ای!

نمی‌توانی لحظه را به چنگ خودت در بیاوری

به محض هر گونه تلاشی تو لحظه را از دست خواهی داد

لحظه یک ماهی لغزان است

مثل پل صراط! یا از چپ می‌افتی یا از راست!

یا به گذشته سقوط می‌کنی یا به آینده!

من در لحظه با خودم حرف می‌زنم!

تو در لحظه این کلمات را میفهمی!

فقط لحظه است که ما را به هم وصل می‌کند!

من و تو با فکر به هم وصل نمی‌شویم! 

ما با لحظه به هم متصل هستیم!

لحظه همان یوگاست. یکی شدن!

انسان شدن!

خدا شدن!

سکوت!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد