شُکرگذاری در لحظه!

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 شُکرگذاری در لحظه!

***

شُکرگزاری هم مثل بیشتر مفاهیم، در لحظه است. شکرگزاری مقایسه‌ی داشته‌ها با کسانی که ندارند نیست. شکرگزاری در ذهن نیست. 

شکرگزاری در گذشته نیست. 

شکرگزاریِ واقعی، بودن در لحظه است، توجه به لحظه است. 

شکرگزاری توجه به زندگی در لحظه است. تایید کردن آنچه که هست. 

شکرگزاری، حس کردنِ زندگی است. 

قدردانی از زندگی. قدردانی از زنده بودن. قدردانی از احساس زندگی در لحظه. 

شکرگزاری نفس کشیدن است. 

شکرگزاری دیدن فراوانی است، فراوانی در مظاهر زندگی. 

شکرگزاری هم مثل خیلی مفاهیم دیگر برای ما اشتباه ترجمه و تعریف شده. 

اگر به لحظه پی ببری، قدردان و شکرگزار هم می‌شوی. و خودِ این دانستن جای شکرگزاری دارد. 

من هم از اکهارت برای جاری کردن این آگاهی شکرگزارم. از نوشتن شکرگزاری شکرگزارم. 

از درک یگانگی شکرگزارم. 

از بودن شکرگزارم. 

همین بودن ساده. 

هندسه‌ی ساده‌ی نفس ها. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا