شُکرگذاری در لحظه!

 شُکرگذاری در لحظه!

***

شُکرگزاری هم مثل بیشتر مفاهیم، در لحظه است. شکرگزاری مقایسه‌ی داشته‌ها با کسانی که ندارند نیست. شکرگزاری در ذهن نیست. 

شکرگزاری در گذشته نیست. 

شکرگزاریِ واقعی، بودن در لحظه است، توجه به لحظه است. 

شکرگزاری توجه به زندگی در لحظه است. تایید کردن آنچه که هست. 

شکرگزاری، حس کردنِ زندگی است. 

قدردانی از زندگی. قدردانی از زنده بودن. قدردانی از احساس زندگی در لحظه. 

شکرگزاری نفس کشیدن است. 

شکرگزاری دیدن فراوانی است، فراوانی در مظاهر زندگی. 

شکرگزاری هم مثل خیلی مفاهیم دیگر برای ما اشتباه ترجمه و تعریف شده. 

اگر به لحظه پی ببری، قدردان و شکرگزار هم می‌شوی. و خودِ این دانستن جای شکرگزاری دارد. 

من هم از اکهارت برای جاری کردن این آگاهی شکرگزارم. از نوشتن شکرگزاری شکرگزارم. 

از درک یگانگی شکرگزارم. 

از بودن شکرگزارم. 

همین بودن ساده. 

هندسه‌ی ساده‌ی نفس ها. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

عدالت - عدالتِ لحظه

از قربانی به مسئول

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا

زندگی در جنگل

تنهایی و آرامش جاده

کونِ کار - ٧ - کارِ دائم