بگوییم Persian نه Farsi

 فارسی یا Persian ؟


امروزه شاهد هستیم که ایرانیها زبان خود را در محیط های انگلیسی زبان؛ فارسی معرفی می کنند و در لیست زبانها همواره داشتنفارسی Farsi و پرشینPersian  همه را دچار سردرگمی می کند.


انگلیسیها به زبان انگلیسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند English.

ما در زبان خودمان به زبان آنها می گوییم انگلیسی.

انگلیسیها از ما نمی خواهند که به زبانشان بگوییم انگلیش !

ایرانیها به زبان فارسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند فارسی.

انگلیسی ها در زبان خودشان به زبان ما می گویند پرشین.

همین استدلال در مورد فرانسوی ها و زبان فرانسوی و فرنچ قابل تعمیم است.


نتیجه :

ما هم از آنها نخواهیم که به زبان ما بگویند فارسی !نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد