جوابِ تمام سوالات

جواب تمام سوالات

***

گاهی دوراهی یا چندراهی برایت پیدا میشود. بین انتخاب های مختلف می‌مانی. اینجا بمانم یا آنجا! شرق زندگی کنم یا غرب؟ با این شخص زندگی کنم یا با آن! تنها باشم یا با دیگران! بنویسم یا ننویسم! 

و و و هزاران سوال و دوراهی دیگر. 

معمولاً این ذهن است که سوال و دوراهی برایم ایجاد می‌کند و معمولا یک جواب بیشتر وجود ندارد. یک راه حل هم بیشتر وجود ندارد! 

جواب، لحظه است! 

لحظه همان خداست، همان جایی که تمام جواب‌ها آنجاست. 

درک هر کسی از این مفهوم یا کلمه یا وجود هم متفاوت است. 

راه رسیدن به او هم مراقبه است و سکوت و تنهایی! 

و وقتی به او می‌رسی، تمام سوالات از بین می‌روند! 

از بین رفتن سوال، همان جواب است. یعنی از اول سوالی وجود نداشت! 

سوال ها تماماً ساخته‌ی ذهن بود. توهم بود. 

جواب ها همه یکی است. 

یک نانوشتنی!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد