پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۰۷

احساس

زمان خواندن 0 دقیقه *** در مورد چند چیز نمی توان با ذهن و کلمات نظر داد و حرف زد زندگی خدا آدمها احساسات اونها رو باید احساس کرد