تقدس ماده در معنویت!

 تقدس ماده در معنویت!

***


معنویت در برابر مذهب پیش مقدمه ای است برای این مبحث. 


https://www.unwritable.net/search?q=معنویت&m=1


گفتیم معنویت یکی است ولی مذهب دوگانگی! 

معنویت همان توحید است یا همان یوگا! 

شامل شوندگی جهانی. 

یکی بودن همه. 

هیچ بودن و یکی بودن. 

همان یگانه نانوشتنی موجود!

یک خدا! و دیگر هیچ! 


با این درک اگر جلو برویم معنویت چیزی در برابر مادیت نیست! 

روحانی در برابر جسمانی نیست! 

خوب در برابر بد نیست! 

همه یکی اند! 

دو وجود ندارد! 


پس هر آنچه هست مقدس است! 

شیطان مقدس است! شیطان اصلا وجود ندارد! همان خداست! فقط خدا هست! 


مادیات چیزی جدای معنویات نیست! 

پول و بدن در برابر روح و معنویت نیست. یعنی همه چیز خوب است. همه چیز نشانی است از همان تک نانوشتنی اصلی! 


اقتصاد در برابر اکولوژی نیست! اکونومی یا اقتصاد چیزی است داخل اکولوژی. 

و ماده چیزی است داخل معنا! 

و بدن چیزی است داخل روح! 

پس هم بدن و هم اقتصاد هر دو مقدس اند! 

همانطوری که روح و طبیعت مقدس اند. 


زندگی، مرگ، بدن، روح، خدا، شیطان، همه و همه یکی است! 

این همان درک یگانگی است! 

یک نور در جهان هست. و تاریکی هم توهمی بیش نیست! نور همه جا هست و تاریکی فقط فراموشی موقت نور است از خودش! ولی در هر لحظه نور دوباره بر خودش هم میتابد. نور خودش را هم نورانی می‌کند. 

آگاهی خودش را می‌شناسد. در هر لحظه! 


پس زمین و تمام ثروت داخل آن هم مقدس هستند. زیبایی های مادی هیچ تفاوتی با زیبایی های معنوی ندارند. جسم به همان اندازه‌ی روح زیبا و مقدس است! مردن هم مثل تولد جالب است. 

و پول هم نعمت است. فراوانی هم زیباست. زن هم زیباست. 

سکوت هم به اندازه‌ی گفتن خوب است. 

نوشتن هم به اندازه‌ی متن خالی جالب است. 

هیچ برتری و کمتری ای در کار نیست! 

عدالت مطلق حاکم است! 

همه چیز در بهترین حالت خودش است! 

حتی این نوشته! و پایانش! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

درد زایمان و تماس همزمان

حالِ خوب

ایران، خانواده‌ام

معامله یا عشق؟

کارما برای خودم و برای تارا!

مصاحبه‌ی شغلی

وسواسِ آینده

مناجات های شبانه

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس