چرا باید بود


اگه عشقی نباشه
چرا باید زندگی کرد
چرا باید از خواب بیدار شد
چرا نفس کشید

اگه عشقی نباشه
چرا باید خورد
چرا باید راه رفت
چرا باید زندگی کرد

اگه عشقی نباشه
چرا باید بود

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده