شکرگزاری ساده‌ی امروز

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 شکرگزاری ساده‌ی امروز

***

شکرگزاری نعمت است. اگر شکرگزار بودی، از داشتنِ این حالت باید مجدداً شکرگزار باشی. 

شکرگزاری رمز خوشبختی است. رمز شادی است. 

ما طلبی از این دنیا نداریم. 

این دنیا تماما عشق است. تمام آنچه داریم به ما عطا شده. 

تمام آن! 

پس شکرگزاری واجب است. 

همانطور که سعدی بزرگ گفت هر نفسی که می‌کشیم باید برای آن دو بار شکرگزار باشیم. 

اگر می‌توانی این را بنویسی یا بخوانی خیلی باید شکرگزار باشی. 

برای فرزندم تارا شکرگزار هستم. اگر از من دور است فرقی نمی‌کند باز هم شکرگزار هستم. 

برای داشتن بدنم شکرگزار هستم. 

برای داشتن کسانی که می‌توانم این شکرگزاری را با آنها تقسیم کنم شکرگزار هستم. 

از تمام معلم هایم شکرگزار هستم. 

برای تمام سختی ها شکرگزار هستم. 

برای لباسهایم برای خانه و سقفی که دارم و برای این قلم شیشه‌ای!

برای درکم از شکرگزاری باز شکرگزار هستم. 

می‌دانم چیزی نداشتم و از تبدیل این نداشتن به ثروت شکرگزاری باز شکرگزار هستم. 

برای درک لحظه شکرگزار هستم. 

برای فهم مفهوم خدا شکرگزار هستم. 

برای تک تک این کلمات

برای تک تک این لحظات

برای تمام نگاه هایی که به من داده شده

برای تک تک موسیقی هایی که شنیدم

برای تمام نوازش ها

برای تمام عشق هایی که از بدو تولد دریافت کردم

برای همسر قبلی ام شکرگزار هستم

برای خانواده ام شکرگزار هستم

برای این آرامش شکرگزار هستم

برای تمام روابطم، تمام دوستانم، تمام ارتباط هایم،

برای تمام زنان و مردان

برای تمام کشاورزهایی که محصولات شان را خوردم

برای تمام آنچه زمین به من هدیه داده

شکرگزارم برای درک یوگا

برای درک یگانگی

برای تمام معلم های یوگا، حتی برای معلمان ناآگاهی که ادب را با بی ادبی به من آموختند

برای درک سکوت شکرگزار هستم

برای این که تو و من این حس را داریم شکرگزار هستم

برای آغازها و پایان‌ها شکرگزار هستم


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا