حال خوب و بد و ذهن!

 حال خوب و بد و ذهن!

***

حتما تجربه‌ کرده‌اید!


وقتی حالتان خوب است همه‌ی دنیا خوب است!

دنیا بهشت می‌شود. همه‌ی آدم‌ها خوب هستند! همه چیز درست است! به هر غریبه‌ای می‌توانی لبخند بزنی! کشور و جامعه هم خوب است! 

لازم به انجام هیچ کاری نیست! می‌توانی بنشینی لب جوی و لذت ببری! لازم نیست کاری انجام بدهی!

مثل بودا کافیست زیر درختی بنشینی! تو پر از نور هستی!

تو با تمام جهان در هماهنگی و یگانگی هستی! حتی مرگ هم دیگر مسأله نیست! می‌توانی به مرگ هم خوش‌آمد بگویی!

آرام هستی! می‌توانی در حرکت هم باشی اما آرام! 

تو در خانه ای! تو خدا را یافته‌ای! 

تو دیگر نگران بدن نیستی! دنبال سکس نیستی! 

دیگر نگران آینده نیستی! دنبال اهداف نیستی! 

به لحظه خوش آمدی. اما وقتی حالت بد است!

همه‌ی دنیا جهنم می‌شود! 

آدم‌ها بد هستند! دیگران همه متقلب و شیطان صفت می‌شوند! جامعه پر می‌شود از آدمهای بد! حوصله‌ی هیچ چیز را نداری! ذهنت فعال می‌شود! از تمام دنیا ایراد می‌گیرد! پشه‌ها هم بیشتر می‌گزند! هوا هم یا سرد است یا گرم! هیچ چیز درست نیست! 

ذهن تو فعال تر می‌شود. از همه چیز و همه کس انتقاد می‌کند! همه چیز را تحلیل می‌کند! تو را از همه جدا تصور میکند! 

حکومت ها همه ظالم و فاسد می‌شوند! 

اینجا ذهن می‌گوید لحظه بد است! ذهن مدام تو را به چیزی در آینده وعده می‌دهد! 

و تو شروع می‌کنی به دویدن ذهنی! شروع می‌کنی به دویدن به دنبال لحظه‌ای در آینده! 

با عجله کار می‌کنی با عجله غذا میخوری با عجله سکس می‌کنی! هدف و مقصد های مختلف در ذهنت پرورش می‌دهی! 

مثلاً تصور می‌کنی اگر فلان کروز را سوار شوم! فلان زن یا فلان مرد را بدست بیاورم! فلان کشور باشم! فلان خانه و ماشین مال من باشد! فلان قدر پول داشته باشم! فلان حکومت نباشد! فلان شخص تغییر کند! و و و 

مدام گیجی مدام؛ نمی‌دانی چه کنی! 

تو از خانه دور افتاده‌ای! 

تو خدا را گم کرده‌ای! تو موقتا‌ً از خدا غافل شدی! تو تنها هستی! قربانی هستی! مظلوم هستی! پس ظلم می‌کنی! این است که بهترین کار این است که حال خودت را خوب نگاه داری! این بزرگترین مسولیت توست! این بزرگترین تعهد توست به جهان! این بزرگترین عبادت است! این بهترین ثواب است! این تنها راه ساختن جهان است! اول جهان درونت را خوب کن! درونت را بهشت کن! دنیا خودش بهشت می‌شود! 

اگر جهنمی درونت ساخته باشی نمی‌توانی بیرون را بهشت کنی! 

سکوت کن! 

در درون بمان!

ننویس! 
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد