یوگا در لس آنجلس!

 یوگا در لس آنجلس!

***

حدوداً صد نفری هستیم. در وسط شهر بزرگ لس آنجلس! یک کلیسا به سبک مدرن ساخت دهه‌ی چهل یا پنجاه خورشیدی! 

تمام دیوانه ها اینجا هستند! تمام یوگی های غرب آمریکا. دور هم هستیم! در یک جا می‌خوابیم. غذا می‌خوریم. یوگا را تجربه می‌کنیم! 

حالم خیلی خوب است! خوب که نه! از خوب و بد گذشته! حالم نانوشتنی است! 

امشب هم شب قدر یوگاست! 

دیروز تمرین کردیم پدر و مادر باشیم برای تمام موجودات! 

تمرین کردیم بزرگ شویم!

یگانه شویم!

عاشق شویم!

خدمت کنیم!

زندگی کنیم و بمیریم! 

عکس‌های سادگورو هم هست! پدر و مادرِ معنوی اینجا! 

حضور معنوی اش هم هست! 

حرفی نداشتم!

فقط کمی شرح حال و شرح سفر و شرح نانوشتنی!

کاری عبث! کاری غیر ممکن!

شاید شرح یوگا!

قرار نیست یوگا را بتوان نوشت!

قرار نبود اینجا پرحرفی کنم!

قرار نیست کارمای جدید بسازم!

خودت همه چیز را می‌دانی!

اینجا دنبال چیزی نباش!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

تنهایی و آرامش جاده

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

مکالمات من و تارا