صدای سخن عشق

 صدای سخن عشق

***


هر چه از عشق بنویسم کم نوشتم و هرچه از عشق ننویسم، بیهوده و پوچ است. 

وقتی سخن از عشق باشد، ما فارسی زبانان خیلی ثروتمندیم. 

وقتی سخن از عشق باشد ما حافظ را داریم. مولانا را داریم. سعدی را داریم. ما فارسی زبانان هزاران گنج خاموش نشدنی داریم. هزاران بیت از حافظ و مولانا که ثروتی تمام نشدنی است.


ما فارسی زبانان می‌توانیم فقط باشیم و حافظ بخوانیم. 

می‌توانیم فقط مثنوی و دیوان شمس بخوانیم و مست شویم. 

ما می‌توانیم شجریان گوش بدهیم و اشک بریزیم. 

چند روزی است با فرزین رنجبر، هر روز بهترین کارم مز مزه کردن یک شعر از حافظ است. 

گاهی شعرهای حافظ را اگر درک نمی‌کنیم، ایراد از خودماست. 

شعر حافظ ماجرای عشق بازی‌های اوست. 


اگر عشق بازی نکرده باشی برایت نامفهوم می‌نماید. 

حافظ را نمیتوان فهمید. 

شعر حافظ مثل راز گل سرخ سهراب است. 

کار ما فهمیدن شعر حافظ نیست. 


ما باید در افسون آن شناور باشیم. 

ما باید درخواست کنیم از حافظ، از مولانا، باید گدای کوی آنها بمانیم. 

باید اشک بریزیم باید پاک شویم. 

باید سحرخیز شویم. 

باید تنها شویم. 

باید درویش شویم. 

باید از خودپرستی رها شده باشیم. اگر هنوز کمی خودپرستی داشته باشیم مولانا با ما حرف نمی‌زند. 

حافظ از عشق بازی‌هایش با ما نمی‌گوید. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی


تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی


عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید


ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی


دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم


با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی


سلطان من خدا را زلفت شکست ما را


تا کی کند سیاهی چندین درازدستی


در گوشهٔ سلامت مستور چون توان بود


تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی


آن روز دیده بودم این فتنه‌ها که برخاست


کز سرکشی زمانی با ما نمی‌نشستی


عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ


چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی***


صدای سخن عشق حافظ را از فرزین رنجبر، اینجا بشنوید

https://redcircle.com/shows/ravaqصدای شجریان را اینجا بشنوید

https://music.youtube.com/watch?v=bTjBTRMMM3g&si=0A4t_Xj3LhFm3mR5شعرهای حافظ را اینجا گوش بدهید

https://youtube.com/playlist?list=PLlOqMMZB1VrwhzAF9IKeGl7v1GyrEapKH&si=fqZ7yJuoxel0JmTCگنجینه ادب پارسی را اینجا پیدا کنید

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh149
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!