خودت را دریاب!

 خودت را دریاب!

***


اگر میخواهی لذت ببری خودت را دریاب. 

اگر میخواهی به دیگران کمک کنی خودت را دریاب. 

اگر میخواهی خودخواه نباشی خودت را دریاب. 

اگر میخواهی دنیا را تغییر بدهی خودت را دریاب. 


دریافتن خود یعنی دوست داشتن خود!

یعنی پذیرفتن خود!

یعنی بخشیدن خود. 

یعنی توجه به خود. 


اگر عشق میخواهی اول با خودت دوست شو. 

اگر رابطه میخواهی اول رابطه ات را با خودت خوب کن. 


کلک ذهن را ببین! 

تو نمی‌توانی برای دیگران خوب باشی اگر برای خودت خوب نیستی! 

تو نمیتوانی با اخلاق باشی اگر با خودت مهربان نیستی!

تو نمی‌توانی خدا را بشناسی اگر خودت را نمیشناسی!


تمام راه‌ها از تو عبور می‌کند. 

با خودت خوب باش!

ذهن با تو خوب نیست. 

ذهن تو را قضاوت میکند. 

ذهن تو را تخطئه می‌کند. 

ذهن تو را تحلیل می‌کند. 


اگر میخواهی خوب باشی، اول با خودت خوب باش!

خودت را سرزنش نکن! 

باور کن تو خوب هستی!

باور کن تو کافی هستی!


حرفهای ذهن را باور نکن. 

در سکوت به خودت فکر کن. 

به خودت عشق بورز. 

به خودت توجه کن. 


به خودت!

نه به چیز دیگری!

همان خود اصلی. 

خود اصلی تو نانوشتنی است. 

خود اصلی تو همان خداست. 

باید خودت را دوست بداری تا خدا را ببینی. 

در سکوت با خودت و خدایی که در توست عشق بازی کن! 
***

خلاصه ی متن تولید شده توسط هوش مصنوعینظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد